Utskriftsdatum: 30 September 2020

Vägbidrag

Flertalet av de enskilda vägarna i Borgholms kommun har statsbidrag. Vägsamfälligheterna i kommunen har mycket varierande ekonomiska förutsättningar. Från kommunens sida är man väl medveten om att statsbidraget i de flesta fall inte täcker kostnaderna för underhåll/reparation av vägbana och vägslänter. Samfälligheter som har bekostat en lantmäteriförrättning har därför möjligheten att hos kommunen ansöka om särskilt vägbidrag för enskilda vägar.

Även de samfälligheter och enskilda väghållare som har haft en tung kostnadsbörda för skötsel av lekplats och grönyta kan erhålla ett bidrag. Det finns en mindre pott avsatt för detta ändamål. Kommunen kan även betala ut ett mindre bidrag till vägföreningar som har tät turisttrafik beroende på särskilda upplevelser av allmänt intresse utmed vägen.

Policy för bidrag till enskilda vägar finns längre ner på sidan.