Utskriftsdatum: 18 January 2020

Gator och vägar

Våra vägar består av allmänna vägar för vilka staten eller kommunerna är väghållare och enskilda vägar som de fastigheter som har nytta av vägarna ansvarar för. Dessa fastställs genom lantmäteriförrättning.

I tätorterna finns förutom allmänna vägar också gator upplåtna för allmänt bruk. För de enskilda vägarna finns möjlighet att få bidrag från stat (Vägverket) och kommun.

Kommunen har väghållaransvar i huvudsak Borgholms tätort. För snöröjning av det enskilda vägnätet samt i Borgholms tätort ansvarar det kommunala bolaget Borgholm Energi. Bolaget anlitar entreprenörer att utföra snöröjningen. För att få snöröjning krävs att vissa kriterier uppfylls. Läs mer om snöröjning här.