Utskriftsdatum: 29 September 2020

Gator och vägar

Våra vägar består av allmänna vägar för vilka staten eller kommunerna är väghållare och enskilda vägar som de fastigheter som har nytta av vägarna ansvarar för. Dessa fastställs genom lantmäteriförrättning.

I tätorterna finns förutom allmänna vägar också gator upplåtna för allmänt bruk. För de enskilda vägarna finns möjlighet att få statligt bidrag via Trafikverket samt ett kommunalt bidrag:

Kommunen har väghållaransvar framför allt i Borgholms tätort samt ansvar för snöröjning i tätorten och av det enskilda vägnätet.