Utskriftsdatum: 18 September 2019

Störande fåglar

Fåglar i stadsmiljö kan upplevas störande, framför allt i stora flockar. Det förekommer att invånare och fastighetsägare klagar på att fåglarna väsnas, att de sprider skräp i sin jakt på mat samt på deras spillning på trottoarer, bänkar och balkonger etc.

Stadsmiljön har skapat gynnsamma förutsättningar för fåglar och ofta skapar fåglarna inga problem. Däremot kan en del mänskliga företeelser locka till sig fåglar i större mängder, vilket kan upplevas som störande. I städer finns det goda tillgångar på mat för fåglarna i papperskorgar och på uteserveringar. Det bästa sättet att lösa problemen med fåglar är att göra platsen oattraktiv för dem.

Kajor

Staden är en attraktiv plats för kajan med ett rikt utbud på föda, varmare klimat och färre fiender (rovfåglar). Normalt häckar de utanför tätbebyggt område och kommer till tätorten vintertid. De individer som häckar i tätorten har sina bon i skorstenar, ventilationstrummor och dyl. På hösten och vintern lever kajan i stora kolonier i större träd och på hustak. Skjuter man kajor kommer snabbt nya individer och tar dessas plats.

Olägenhet enligt miljöbalken

En olägenhet är, enligt miljöbalken, en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfälligt eller liten. Störningar från fåglar i bostadsområden och på allmänna platser (t.ex. torg) bedöms normalt inte som olägenhet enligt miljöbalken. Naturligtvis kan de ändå vara en störning som medför obehag, oljud och förorening av t.ex. parkbänkar och balkonger. En enskild person kan därför uppleva fåglarna som störande utan att problemet bedöms som en olägenhet enligt miljöbalken.

Fastighetsägarens ansvar

Huvudansvaret för att lösa problemen med skadedjur och störande fåglar ligger hos fastighetsägaren. Fastighetsägaren är också ansvarig för att skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur och som kan upplevas som störande.

I en hyres- eller bostadsrätt är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som är ansvarig.

På allmänna platser ansvarar den kommunala verksamhet som utför regelbunden skötsel på allmän plats; Borgholm energi AB (BEAB).

Åtgärder

Det är inte en långsiktig lösning att skjuta fåglar. Det är praktiskt svårt att uppnå ett gott resultat och dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras. Det är istället betydligt mer effektivt att försvåra tillvaron för fåglarna genom återkommande förebyggande åtgärder.

Om du som fastighetsägare är osäker på vilka förebyggande åtgärder du bör vidta kan du anlita ett företag som utför fågelsäkring av byggnader. Vissa byggfirmor kan också hjälpa till med förebyggande åtgärder på tak och fasader.

Tips på vad du kan göra:

  • Ta bort tillgången på mat för fåglarna, dvs. håll rent på gator och torg samt vid restauranger, caféer, parker samt runt sopbehållare.
  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon och gör dem otillgängliga genom att till exempel spänna upp trådar.
  • Sköt komposter och soptunnor så det är rent och snyggt.
  • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit.
  • Ögonattrapper; går att göra själv, en cirkelrund platta med en diameter på ca 1 dm. Plattan målas på bägge sidor med en svart pupill och en gul/orange iris. De hängs upp i buskar, träd, verandor etc. och hängs två och två för att på sätt efterlikna ett rovdjur.
  • Skrämselballonger; färgglada ballonger med påmålade ögon, ska efterlikna rovfåglar.
  • Reflekterande remsor och blåa band; Det sägs att skator skyr blå färg, så en det sägs att blå remsor i träden kan skrämma bort skatorna. Reflekterande remsor ska ha samma effekt plus att de ger ifrån sig ett ljud i vinden.
  • Rovfågelsiluetter; skär ut en svart siluett av en sparv eller duvhök i deras naturliga storlek. Placera en balansvikt mitt på så att fågeln håller sig upprätt när den hänger i träd, buskar, verandor etc.
  • Uvbulvaner; Finns att köpa i många jakt- och fiskebutiker, dessa kan placeras på huset.
  • Elektronisk fågelskrämma; kajans egna dödsläte spelas upp var tjugonde minut i ca 2 veckor (inte nattetid).