Kontakta oss

Upplåtelse av allmän plats

Vad är allmän plats?

Med allmänna platser avses gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

Vill du använda allmän plats?

Vill du ta kommunal allmän platsmark i anspråk för verksamhet, som gatuservering eller ett evenemang ska du ansöka om upplåtelse av allmän plats.

Ansökan skickas till Polisen i Borgholm. Polisen lämnar sedan ansökan till kommunledningsförvaltningen för yttrande. Tillstyrks ansökan har Polisen möjlighet att bevilja eller avslå ansökan. Avstyrks ansökan måste Polisen avslå ansökan. För ansökan tar Polisen en fast avgift och kommunen tar en avgift för nyttjandet, som styrs av tid och yta.

Uteserveringspolicy

Uteserveringspolicyn ska gälla för serveringar i Borgholms stadskärna på offentlig plats såsom gågator, trafikerade gator, torget, Sjötorget samt parker. Uteservering tillåts mellan 1 mars och 31 oktober. (förutsatt att eventuell snöröjning inte förhindrar). Under gågatuperiod finns möjlighet till utökad uteservering. Läs mer i vår uteserveringspolicy som du hittar under Mer information längre ned på sidan.

Taxor och avgifter för allmän plats

Taxor och avgifter 2023

Gågatuperiod är den period när Storgatan är avstängd för biltrafik: Här kan du läsa när gågatuperioden gäller

A-läge: Storgatan, Västra och Östra Kyrkogatan inom området mellan Norra och Södra Långgatan i Borgholm.

B-läge: Övrig allmän plats i Borgholms kommun, exklusive hamnar.

Avgift avser kr/m2. 

Påföljder: Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000 kronor. Gatuservering utan giltigt tillstånd debiteras 10 000 kronor. Nyttjande av allmän platsmark eller gatuservering överskridande i giltigt tillstånd angiven yta debiteras 2 000 kr. Överskridelsen ska åtgärdas inom tre arbetsdagar. Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för varje förseelse (exempelvis 2 000 kr = 4 000 kr = 8 000 kr). Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att dras in.

Gatuservering

A-läge
Gågatuperioden 479 kronor
Övrig tid 57 kronor
B-läge
Gågatuperioden 234 kronor
Övrig tid 57 kronor
Gatuservering i hamn
Högsäsong* 239 kronor
Övrig tid 58 kronor

Minsta avgift är för 1 m2. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholms kommun. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.

*Från Påskveckan till och med Skördefesten.

Allmän platsmark

A-läge
Gågatuperioden 870 kronor
Övrig tid 218 kronor
Dagtaxa 58 kronor
B-läge
Gågatuperioden 488 kronor
Övrig tid 111 kronor
Dagtaxa 58 kronor

Minsta avgift för 1 m2 .

Gatupratare debiteras 1 m2 .. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. För näringsidkarna är det dock tillåtet att utan avgift uppsätta en trottoarpratare och/eller varuexponering inom 0,7 meter ut från fasad och max 5,0 meter utmed fasaden på den byggnad där verksamheten bedrivs. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholms kommun. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för att samtliga nödvändiga tillstånd finns.

Torg- och marknadstaxa

Dagavgift 3×3 meter
Gågatuperioden 435 kronor
Övrig tid 218 kronor
Årsavgift 3×3 m
Glasskiosk, food truck och liknande 9 530 kronor
Årsavgift tillkommande möver 9 m2 2 711 kronor
Veckoavgift, avser inte ideella föreningar
Lottkiosk 817 kronor
Torgstånd 0 kronor
Avgift för el- och VA-anslutningar
Elanslutning torgplats, per dag 85 kronor
Elanslutning marknadsplats, per dag 122 kronor
VA-anslutning torgplats 1629 kronor
El lottkiosk eller liknande, ej ideella föreningar. Avgift per tillfälle 600 kronor
Årsavgift el 4 533 kronor

Avgifterna erläggs i förskott. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för kostnaden för återställning. Nyttjaren ansvarar för samtliga nödvändiga tillstånd.

Allmän platsmark – övrigt

För nyttjande av allmän plats under kortare tid, i annan avsikt än i enlighet med ovanstående taxa, som uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande debiteras avgift enligt nedan.

Allmän platsmark  – övrigt
Dagavgift 27 kronor
Veckoavgift 69 kronor
Månadsavgift 196 kronor

Max debiterad yta uppgår till 100 m2.Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta (alternativt efter uppmätning av ianspråktagen yta. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholms kommun. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.

Hoppa till innehåll