Parkeringstillstånd för funktionsnedsatta

10 december 2013

Parkeringstillstånd gäller i hela landet på gator och allmänna platser.

Det gäller också i de flesta europeiska länder enligt en överenskommelse träffad mellan transportministrarna. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från handikapporganisationer eller från respektive lands ambassad.

Parkeringstillståndet gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering, om inte ägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Parkeringstillståndet ger rätt att

  • Parkera under högst tre timmar i följd där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering.
  • Parkera under högst tre timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar.
  • Parkera under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar.
  • Parkera på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som kan finnas angiven på platsen.

I vissa kommuner finns föreskrifter om längre tillåten parkeringstid än enligt ovan. Kommunen kan upplysa om vad som gäller.

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera på plats som reserverats för visst ändamål, t ex taxizon.

Avgift

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd inte behöver erlägga sådana avgifter. Kontakta kommunen för besked. Borgholms kommun har inga parkeringsavgifter.

Övrigt

Parkeringstillstånd är personligt och får endast användas av innehavaren.

Förlust eller stöld av parkeringstillstånd anmäls till kommunen som utfärdar nytt tillstånd. Förlorat eller stulet tillstånd polisanmäls och spärras genom kommunens försorg. Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Parkeringstillståndet ska vara placerat på instrumentbrädan inne i fordonet eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.

Missbruk av tillstånd kan medföra att det återkallas.

Hoppa till innehåll