Kontakta oss

Parkeringstillstånd för funktionsnedsatta

Publicerat 10 december 2013

Parkeringstillstånd gäller i hela landet på gator och allmänna platser.

Det gäller också i de flesta europeiska länder enligt en överenskommelse träffad mellan transportministrarna. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från handikapporganisationer eller från respektive lands ambassad.

Parkeringstillståndet gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering, om inte ägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Parkeringstillståndet ger rätt att

  • Parkera under högst tre timmar i följd där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering.
  • Parkera under högst tre timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar.
  • Parkera under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar.
  • Parkera på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som kan finnas angiven på platsen.

I vissa kommuner finns föreskrifter om längre tillåten parkeringstid än enligt ovan. Kommunen kan upplysa om vad som gäller.

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera på plats som reserverats för visst ändamål, t ex taxizon.

Avgift

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd inte behöver erlägga sådana avgifter. Borgholms kommun tar inte ut parkeringsavgifter på de egna parkeringarna, annat kan gälla på privata parkeringsplatser.

Övrigt

Parkeringstillstånd är personligt och får endast användas av innehavaren.

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas och meddelas till kommunen. Upphittat tillstånd lämnas till Polisen eller den kommun som utfärdat det.

Parkeringstillståndet ska vara placerat på instrumentbrädan inne i fordonet eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.

Missbruk av tillstånd kan medföra att det återkallas.

Hoppa till innehåll