Utskriftsdatum: 29 September 2020

Gräva och schakta

Du behöver ha tillstånd för att få gräva eller på annat sätt göra ingrepp i mark som ägs av Borgholms kommun. Efter att en komplett ansökan har mottagits tar handläggningstiden fyra veckor.

Har det skett en olycka i form av exempelvis en större vattenläcka så att ett akut grävarbete varit nödvändigt, ska du anmäla detta senast dagen efter utfört arbete, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Ansökningar Avgift
Beviljat grävtillstånd 1 600 kr
Förlängning av grävtillstånd 400 kr
Avslag på ansökan om grävtillstånd 400 kr
Vite vid underlåtelse att följa godkänt grävtillstånd 5 000 kr
Vite vid avsaknad av godkänd tidsförlängning av grävtillstånd 5 000 kr /vecka

Beroende på hur omfattande det planerade arbetet är och på vilken plats det ska ske, kan du även behöva andra typer av tillstånd, som gäller till exempel markupplåtelser eller trafikanordningar, så kallade TA-planer.

Arbete inom vattenskyddsområde

För att utföra arbete, till exempel sprängning, schaktning, grävning, pålning, spontning och underjordsarbeten inom vattenskyddsområde krävs att du gör en ansökan. Du hittar blanketten här nedanför.