• Exempel på en välklippt häck
    En välklippt häck vid vägen

Fastighetsägarens ansvar

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor, cykelbanor samt övrig allmän platsmark, medan gångbanan utanför din fastighet är ditt ansvar. Året om! Har du en häck eller buskage är det också ditt ansvar att klippa din häck i sidled så att den inte växer ut på gångbana, cykelväg eller gata.

Gångbana

Med gångbana menas den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi fastigheten, det behöver alltså inte nödvändigtvis vara en trottoar. Är gångbanan inte tydligt avskild, har du ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten. Även fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet är ditt ansvar. Är hela utrymmet mellan två fastigheter gångyta, har du och den andra fastighetsägaren ansvar för halva ytan var. På vissa ställen finns cykelbana eller plantering mellan fastigheten och gångbanan. Det har ingen betydelse, gångbanan utanför är fortfarande ditt ansvar.

Fastighetsägarens ansvar under året

På våren

ska du ta bort sand och stenflis från trottoaren, gångbanan eller trappan utanför din fastighet. Håll rent och snyggt. Plocka upp skräp och håll rent framför din fastighet. Detta gäller ju självklart hela året.

På hösten

ska du kratta upp löv utanför din fastighet. Du måste själv ta hand om löven, lägg dem inte på gatan. Ta bort löv och grenar, som kan täppa till gatubrunnen, så att regnvattnet kan rinna ner.

På sommaren

ska du rensa ogräs på trottoaren, gångbanan eller trappan utanför din fastighet. Tvätta inte bilen på gatan, eller parkeringsplatsen. Eftersom smutsvattnet rinner ner i gatubrunnen kommer det oftast orenat ut i sjöar och vattendrag. Åk istället till en biltvätt.

På vintern

ska du skotta, sanda eller grusa. Ta bort snö och is från gatubrunnen så att smältvattnet kan rinna undan. Tänk på att om det kommer mycket snö kan det bildas vallar upp på trottoaren. Det är vår huvudsakliga uppgift att hålla vägarna fria från snö, vi har inte alltid möjlighet att stanna och ta
bort vallarna. Blir de för höga måste kanske du som fastighetsägare hjälpa till så att sophämtningen och postbilen kan komma fram. Vi hoppas att du har förståelse för detta.

Tänk på taket!

I ditt ansvar ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras eller fallande istappar. Håll därför lite extra koll på taket för att förhindra att olyckor sker.

Fastighetsägarens ansvar för skötsel av häckar och buskage

 

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Du ska även klippa din häck i sidled så att den inte växer ut på gångbana, cykelväg eller gata. Dessa måste vara framkomliga.

Klipp din häck så att den inte skymmer sikten. Om du har träd eller häckar som växer intill gångbanan eller trottoaren ska det vara en fri höjd på 2,2 meter, för cykelväg minst 2,5 meter och bilkörbana 4,6 meter.

Plantera träd och häckar så att de inte tar utrymme från trafikanterna på gatan eller gångbanan.

 

 

 

Vid utfart bör du se till att växter eller andra föremål inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

 

 

 

 

Vid hörntomt bör du se till att dina växter eller andra föremål inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

 

Undantagsområde

I det blåmarkerade området (centrala Borgholm samt hela Storgatan) är skötsel av  häckar och buskage Borgholms kommuns ansvar och inte respektive fastighetsägares.

Krav på åtgärder

Om en anmälan kommer in om att buskage eller häck skymmer sikten eller på annat sätt utgör en olägenhet upprättas ett tillsynsärende på byggenheten. Ansvarig fastighetsägare får information om att denne måste vidta åtgärder för att förbättra sikten. Om detta inte görs kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om ett åtgärdsföreläggande. Om fastighetsägaren inte följer föreläggandet inom bestämd tid så kan ett vite (böter) tas ut.