Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande  och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Detta innebär att barn- och elevhälsan ska bidra med skapandet av miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa.

En förutsättning för ett gott studieresultat är att känna sig trygg och må bra i skolan. Barn- och elevhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar för lärande hos alla barn och elever. Barn- och elevhälsan ska stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens mål.

Barn- och elevhälsan består av skolkuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor, skolläkare och specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog tal och kommunikation. Barn- och elevhälsans kompetenser arbetar i kommunens alla grundskolor och förskolor.

I skollagen definieras barn- och elevhälsans roll och det gemensamma ansvaret att ge alla barn goda förutsättningar att lära.

Barn- och elevhälsa omfattar

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterskor och skolläkare.

 • Alla elever erbjuds hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 7, där vi ser till elevernas hälsa och lärandemiljö.
 • Elevhälsans medicinska insats erbjuder eleverna vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.
 • Vid behov erbjuds eleverna kontakt med skolläkare för medicinsk bedömning.
 • Elevhälsans medicinska insats utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.

Kontakt

Skolsköterskor

Slottsskolan Köpings skola och Viktoriaskolan Gärdslösa skola, Rälla skola och Åkerboskolan
Elisabeth Ingvarsson Emmely Hillsäter Johansson Marika Melvlund
Telefon 0485-881 32 Telefon 0485-881 54 Telefon 0485-883 52
Skicka e-post Skicka e-post Skicka e-post

 

Hörselpedagog

För att ge stöd till barn/elever som har en hörselnedsättning har utbildningsförvaltningen ett samverkansavtal med Kalmar kommun. Avtalet innebär att vi har tillgång till en hörselpedagog och att elever med hörselnedsättning erbjuds att få delta i en hörselgrupp i Kalmar.

Hörselpedagogen har i sitt uppdrag att ge råd, stöd och handledning till pedagoger i förskola och skola samt hålla i hörselgrupp en dag i veckan för elever med hörselnedsättning. Hörselpedagogen samarbetar med bland annat Regionens Pedagogiska hörselvård och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kontakt

Hörselpedagog
Johanna Hägglund
Telefon 0480-45 30 26
Skicka e-post

 

Kurator

 • Arbetar med stödjande, konsulterande och rådgivande samtal med elever, vårdnadshavare och personal.
 • Arbetar med relationer i grupp.
 • Gör observationer i verksamheten.
 • Arbetar med olika former av värdegrundsarbete i samarbete med skolans personal.
 • Är ett stöd vid ansökningar och anmälningar till socialtjänsten.
 • Utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk

Kontakt

Viktoriaskolan, Slottsskolan Åkerboskolan, Gärdslösa skola, Rälla skola, Köpings skola
My Bäck Erik Sverreson
Telefon 0485-886 96 Telefon 0485-881 47
Skicka e-post Skicka e-post

Psykolog

 • Tillföra psykologisk kunskap på organisations-, grupp- och individnivå.
 • Konsultation och handledning till skolans personal.
 • Skolpsykologiska utredningar. Utredning och bedömning av barnets behov.
 • Förebyggande och främjande insatser.
 • Fortbildning.
 • Krisstöd.
 • Samarbete och samverkan med andra samarbetspartners.

Kontakt

Psykolog
Patrik Dunder
Skicka e-post

Specialpedagog

 • Ger handledning och konsultation till personal och föräldrar.
 • Bistår med stöd vid pedagogiska utredningar och kartläggningar.
 • Gör observationer i verksamheten.
 • Ger vid behov stöd vid utarbetande, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram.
 • Samordnar insatser och kontakter kring särskolans elever.
 • Utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.

Kontakt

Specialpedagog
Ann Hugosson
Telefon 0485-886 46
Skicka e-post

Specialpedagog - tal och kommunikation

 • Utvecklar arbetet inom tal, språk och kommunikation.
 • Ger råd och stöd till personal, barn/elever och föräldrar.
 • Gör observationer i verksamheten.
 • Genomför språkliga kartläggningar.
 • Ger direkt träning till barnet/eleven enskilt eller i grupp.
 • Utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.

Kontakt

Specialpedagog
Ann Hugosson
Telefon 0485-886 46
Skicka e-post

Extra stöd och insatser

MVP, mentorer i våldsprevention

MVP är en lektionsserie för årskurs 8, med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar.

MVP utförs av lärare som är utbildade i MVP-metodiken.

rePulse

rePULSE är ett program på tio tillfällen för barn och ungdomar som behöver hjälp att lära sig att bryta olika destruktiva beteenden. Vi tar reda på vad som gör att det ibland går galet och vi hjälps åt att hitta nya sätt att hantera svåra situationer. När man deltar i rePULSE tränar man på att få tankar, känslor och beteende att samverka för att kunna gå från ett impulsivt beteende till ett mer kontrollerat och klokt agerande. När man kan kontrollera sina impulser hamnar man inte lika lätt i konflikter och är mer nöjd med sig själv.

Om rePULSE ska genomföras på uppdrag från skolan är det bra om det också utförs på skoltid, under förutsättning att eleven själv går med på det. En förutsättning för att kunna genomföra rePULSE är att eleven själv är villig att gå kursen.

rePulse leds av Förebyggande teamet, som består av familjepedagoger och fritidsledare och som kan ge extra stöd och insatser till elever.

Kontakt

Förebyggande teamet

Martina Johansson
Telefon: 070-606 17 05
Skicka e-post

Magnus Alfredsson
Telefon: 072-568 26 78
Skicka e-post

Felicia Råberg
Telefon: 0485-882 80
Skicka e-post

SSPF - samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid

SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar runt 12-18 år. SSPF är ett forum för informationsutbyte med syfte att fånga upp barn och unga med riskbeteende.

Syftet med gruppen är att fånga upp ungdomar på glid i ett tidigt skede. Arbetet riktar sig mot ungdomar som har riskbeteenden eller befinner sig i riskmiljöer på olika sätt.

Exempel på riskbeteenden

 • Hög skolfrånvaro
 • Oro kring kamratkontakter
 • Rör sig i olämpliga/destruktiva miljöer
 • Misstanke om kriminella handlingar (våld, stöld, bland annat)
 • Bruk av/försäljning av alkohol och droger

Som vårdnadshavare kan du själv ta kontakt med någon ur SSPF-gruppen för att diskutera om det kan vara ett alternativ för dig eller ditt barn/ungdom. Det kan också vara någon inom verksamheterna som samverkar, som tror att en gemensam insats av kan vara till stöd och hjälp för er som familj och då ta kontakt med er.

Exempel på insatser

 • Ungdomscoach
 • Stöd i skolarbetet
 • Föräldrastöd
 • Stödjande samtal

Personal i SSPF-gruppen samarbetar med vårdnadshavare och ungdom för att främja en positiv utveckling för ungdomen. Förebyggande teamet ingår i samverkan.

Kontakt

Förebyggande teamet
Martina Johansson
Telefon: 070-606 17 05
Skicka e-post

Felicia Råberg
Telefon: 0485-882 80
Skicka e-post

Victoria Augustsson
Telefon: 072-568 26 78
Skicka e-post

YAM - Youth Aware of Mental health

YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats med syfte att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever.

YAM är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.

YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna diskuterar hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar och får även information om var man kan vända sig vid behov av stöd.

I YAM är det ungdomarnas röster som får höras. Ungdomarna lyssnas på och deras upplevelser ligger till grund för övningarna. Närvarande vuxna talar aldrig om för dem hur de ska tänka, känna eller agera. Istället samarbetar alla, med stöd från instruktörerna, för att förstå olika perspektiv och hitta tänkbara lösningar på problem. YAM-instruktörerna jobbar med att skapa en trygg omgivning genom att ungdomarna behandlas och ses som experter på sin egen psykiska hälsa.

Målgruppen är elever i åldern 13-17. Utbildningen leds av Förebyggande teamet. Skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen.

Fältarbete

Fältarbete innebär att personal befinner sig där ungdomarna är kvällstid för att kunna fungera som stöd. Det gäller vissa helger och kvällar inklusive så kallade riskhelger, som till exempel valborg och skolavslutning. Även gymnasiets inspark i Kalmar är ett tillfälle där vuxen närvaro är viktigt. Fältarbetet utförs av förebyggande teamet, som då kallas fältare. Det går alltid bra att ringa dem, till exempel om du är orolig för ditt barn, en kompis eller syskon, någon kväll när fältarna är ute.

Förebyggande teamet
Martina Johansson
Telefon: 070-606 17 05
Skicka e-post

Felicia Råberg
Telefon: 0485-882 80
Skicka e-post

Victoria Augustsson
Telefon: 072-568 26 78
Skicka e-post