Kontakta oss

Barn- och elevhälsa

Publicerat 10 december 2013

I skollagen tydliggörs barn- och elevhälsans roll, med fokus på det gemensamma ansvaret att ge alla barn goda förutsättningar att lära.

Barn- och elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande  och omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Detta innebär att barn- och elevhälsan ska bidra med skapandet av miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa.

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man är trygg och mår bra i skolan. Barn- och elevhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar för lärande hos alla barn och elever. Barn- och elevhälsan ska stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens mål.

Barn- och elevhälsan består av skolkuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor, skolläkare och specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog tal och kommunikation. Barn- och elevhälsans kompetenser arbetar mot kommunens alla grundskolor och förskolor.

Hoppa till innehåll