• En grupp glada barn ligger på rygg i gräset.

Fritidshem

10 december 2013

Fritidshemmen vänder sig till barn från och med höstterminen barnet fyller 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshem är en verksamhet före och efter skoltid samt under lov och studiedagar för de barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar, dock ej för föräldralediga eller arbetssökande.

Fritidshemmet är ett komplement till förskoleklassen och grundskolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Fritidshemmens verksamhet och undervisning utgår från den värdegrund och de uppdrag som finns beskrivet i läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Avgift enligt taxa. Under skolterminens lovdagar kan skolans barn som inte är inskrivna i fritidshem erhålla plats mot en avgift av 100 kr per bokad dag och som ska bokas i förväg.

Fritidshem finns på Rälla skola, Gärdslösa skola, Viktoriaskolan, Köpings skola och Åkerboskolan. Upplysning om verksamheten ges på respektive skolas expedition. Där ansöker man även om plats.

Hoppa till innehåll