Kontakta oss
 • Två elever kliver på en buss.
 • Två elever kliver på en buss.

Skolskjuts

Publicerat 11 juni 2018

Riktlinjer för skolskjuts

Huvudregeln är att elever i grundskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts eller busskort om:

 • Elev i årskurs F-3 har mer än 2 kilometers väg till skolan
 • Elev i årskurs 4-5 har mer än 3 kilometers väg till skolan
 • Elev i årskurs 6-9 har mer än 4 kilometers väg till skolan

I bedömningen av avståndet eftersträvas likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever behandlas något generöst. Det kan även innebära att ett begränsat område
behandlas restriktivt och att ingen av eleverna inom området får fri skolskjuts trots att en viss del av området uppfyller avståndskravet.

Kommunens skyldighet till skolskjuts omfattar inte elever som väljer att gå i annan skola än den som kommunen enligt folkbokföringsadress annars skulle ha placerat eleven i. Utbildningsnämnden
beslutade 2008-04-21 att vid val av annan grundskola i kommunen än den eleven annars skulle ha placerats i, bevilja skolskjuts inom befintlig skolskjutsorganisation.

I de fall eleven är i behov av skolskjuts på grund av trafikförhållanden, varaktigt funktionshinder eller andra individuella skäl krävs en skriftlig ansökan per läsår. Länk till blanketten och e-tjänst för att ansöka om busskort hittar du längre ner på sidan.  Elev som bor växelvis hos föräldrar inom Borgholms kommun kan ha rätt till skolskjuts från två adresser. Rätten till skolskjuts prövas till och från varje bostadsadress var för sig. Även i detta fall krävs en skriftlig ansökan per läsår. Kopia av avtal, dom eller intyg/schema som visar hur boendet är upplagt ska bifogas. Länk till blanketten för att ansöka om busskort hittar du längre ner på sidan.

Skolskjuts innebär inte automatiskt en resa från dörr till dörr. Elever hänvisas vanligtvis till att gå till en busshållplats. Avståndet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen som en elev i grundskolan själv kan
behöva förflytta sig är:

 • Elev i årskurs F-3: 2 kilometer
 • Elev i årskurs 4-5: 3 kilometer
 • Elev i årskurs 6-9: 4 kilometer

Elev som åker skolskjuts med den kollektiva linjetrafiken erhåller terminskort som färdbevis. Om elev förlorar sitt skolkort eller på annat sätt förstör det, kan ett ersättningskort erhållas efter skriftlig
ansökan.

Särskolan

Skolskjuts till särskolan gäller under skolans läsår med skjuts mellan hem och skola vid skoldagens början och/eller slut.

Ansvar för elev på väg till eller från skola eller på avstigningsplats

Vårdnadshavaren har ansvar för eleven på väg till och från skola eller på avstigningsplats. Missar eleven skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan. Chauffören har ansvaret
under resan och har rätt och skyldighet att se till att eleverna har säkerhetsbälte. Tillfälliga förändringar av hämtnings- och lämningstider meddelar vårdnadshavarna själva till
skolskjutsentreprenören.

Olycksfall

Vid olycksfall skall anmälan göras direkt till kommunens försäkringsbolag. Elev som skadar sig i samband med olycka kan via kommunens försäkringsbolag få hjälp med tillfällig taxi till och från skolan.
Vårdnadshavare i samråd med försäkringsbolaget beställer och organiserar de tillfälliga resorna enligt försäkringsbolagets riktlinjer.

Ordningsregler och säkerhetsföreskrifter

 • Låt bussen stanna och öppna dörrarna innan du närmar dig den för påstigning. Därigenom förhindrar vi olyckor som innebär att någon kläms av ett rullande hjul.
 • Låt bussen stanna vid hållplatsen innan du reser dig från sätet för att stiga av. Därigenom förhindrar vi olyckor inne i bussen i samband med en eventuell häftig inbromsning.
 • Använd reflexer när du väntar vid en hållplats. Därigenom underlättar vi för chauffören att se dig i mörker.
 • Gå inte ut i gatan framför eller bakom bussen när du har stigit av. Vänta istället tills bussen har kört iväg.
 • Använd normal samtalston i bussen. Därigenom störs chauffören så lite som möjligt.
 • Sitt ned på sätet under hela färden.
 • Använd säkerhetsbälte.
 • Följ chaufförens anvisningar! Han/hon är ansvarig för din säkerhet.
 • Var rädd om bussens inredning och utrustning. En del av utrustningen är till för din säkerhet.
 • Skadegörelse av buss och bussinredning ersätts av den som orsakat skadan.

Det är viktigt att Du som förälder diskuterar ordningsregler med ditt barn. Det är väsentligt att alla elever känner till och följer reglerna.

Tidtabeller och ruttkartor finns också under respektive skola.

 

Hoppa till innehåll