Kontakta oss

Skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts

Huvudregeln är att elever i grundskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts eller busskort om:

 • Elev i årskurs F-3 har mer än 2 kilometers väg till skolan
 • Elev i årskurs 4-5 har mer än 3 kilometers väg till skolan (från och med höstterminen 2024 årskurs 4 – 6)
 • Elev i årskurs 6-9 har mer än 4 kilometers väg till skolan (från och med höstterminen 2024 årskurs 7 – 9)

Kommunens skyldighet till skolskjuts omfattar inte elever som väljer att gå i annan skola än den som kommunen enligt folkbokföringsadress annars skulle ha placerat eleven i. Utbildningsnämnden beslutade 2008-04-21 att vid val av annan grundskola i kommunen än den eleven annars skulle ha placerats i, bevilja skolskjuts inom befintlig skolskjutsorganisation. Det innebär att elever som hade fått skolskjuts till sin placeringsskola kan få ett busskort för att ta sig till och från annan skola inom befintlig skolskjutsorganisation.

I de fall eleven är i behov av skolskjuts på grund av trafikförhållanden, varaktigt funktionshinder eller andra individuella skäl krävs en skriftlig ansökan per läsår. Länk till e-tjänst eller blankett för att ansöka om busskort hittar du längre ner på sidan.  Elev som bor växelvis hos föräldrar inom Borgholms kommun kan ha rätt till skolskjuts från två adresser. Rätten till skolskjuts prövas till och från varje bostadsadress var för sig. Även i detta fall krävs en skriftlig ansökan per läsår. Kopia av avtal, dom eller intyg/schema som visar hur boendet är upplagt ska bifogas.

Skolskjuts innebär inte automatiskt en resa från dörr till dörr. Elever hänvisas vanligtvis till att gå till en busshållplats. Avståndet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen som en elev i grundskolan själv kan behöva förflytta sig är:

 • Elev i årskurs F-3: 2 kilometer
 • Elev i årskurs 4-5: 3 kilometer (från och med höstterminen 2024 årskurs 4 – 6)
 • Elev i årskurs 6-9: 4 kilometer (från och med höstterminen 2024 årskurs 7 – 9)

Elev som åker skolskjuts erhåller skolbusskort som färdbevis. Om elev förlorar sitt busskort eller på annat sätt förstör det, kontaktas skolans skoladministratör.

Kommunens riktlinjer för skolskjuts finns att läsa nedan.

Ansvar för elev på väg till eller från skola eller på avstigningsplats

Vårdnadshavaren har ansvar för eleven på väg till och från skola eller till och från avstigningsplats. Missar eleven skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan. Chauffören har ansvaret under resan och har rätt och skyldighet att se till att eleverna har säkerhetsbälte.

Olycksfall

Vid olycksfall skall anmälan göras direkt till kommunens försäkringsbolag. Elev som skadar sig i samband med olycka kan via kommunens försäkringsbolag få hjälp med tillfällig taxi till och från skolan. Vårdnadshavare i samråd med försäkringsbolaget beställer och organiserar de tillfälliga resorna enligt försäkringsbolagets riktlinjer.

Ordningsregler och säkerhetsföreskrifter

 • Låt bussen stanna och öppna dörrarna innan du närmar dig den för påstigning. Därigenom förhindrar vi olyckor som innebär att någon kläms av ett rullande hjul.
 • Låt bussen stanna vid hållplatsen innan du reser dig från sätet för att stiga av. Därigenom förhindrar vi olyckor inne i bussen i samband med en eventuell häftig inbromsning.
 • Använd reflexer när du väntar vid en hållplats. Därigenom underlättar vi för chauffören att se dig i mörker.
 • Gå inte ut i gatan framför eller bakom bussen när du har stigit av. Vänta istället tills bussen har kört iväg.
 • Använd normal samtalston i bussen. Därigenom störs chauffören så lite som möjligt.
 • Sitt ned på sätet under hela färden.
 • Använd säkerhetsbälte.
 • Följ chaufförens anvisningar! Han/hon är ansvarig för din säkerhet.
 • Var rädd om bussens inredning och utrustning. En del av utrustningen är till för din säkerhet.
 • Skadegörelse av buss och bussinredning ersätts av den som orsakat skadan.

Det är viktigt att du som förälder diskuterar ordningsregler med ditt barn. Det är väsentligt att alla elever känner till och följer reglerna.

Skip to content