Kontakta oss

Bestämmelser om ledighet

I skollagen regleras ledighet från skolan i kap 7 § 18:
18 § En elev i en skolform som avses i 17 § (bland annat grundskola och grundsärskola) får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än 10 dagar.

I Borgholms kommun har rektor delegerat uppgiften att bevilja ledighet om 1 dag per termin till mentor. Rektor kan bevilja ytterligare 4 dagar per  termin, det vill säga eleven kan beviljas totalt 5 dagars ledighet per termin.

Ett beslut om ledighet grundar sig på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är t ex vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

En kontroll av måluppfyllelsen i de skriftliga omdömena i de olika ämnena, annan frånvaro och möjligheten för eleven att ta igen den missade undervisningen görs. Längden på och skälet till ledigheten beaktas. Detta innebär att enbart skälet ”semesterresa” eller ”skidresa” inte kommer att kunna beviljas. I en sådan ansökan måste klart framgå varför resan inte kan förläggas till de lov som eleven har. En anledning till att en resa genomförs utanför loven kan t ex vara familjehögtider såsom jämna födelsedagar eller liknande. Detta kan utgöra skäl till ledighet. Dock utgör det inget skäl för en längre ledighet än en vecka i normalfallet.

Alla ledighetsansökningar bedöms på ett individuellt plan, av såväl mentor som rektor. I alla bedömningar av ledighetsansökningar är elevens måluppfyllelse i centrum och ledighetsansökan avslås om denna inte kan säkras.

Om ledighet beviljas förutsätter skolan att eleven på lämpligt sätt inhämtar de kunskaper som eleven skulle inhämtat under ledigheten. Det är målsmans uppgift att ordna detta. Stödundervisning som kompensation för bortfall av undervisningstid kan endast ges elev med annan giltig frånvaro, till exempel på grund av sjukdom.

Blankett om ansökan för ledighet hittar du här nedanför.

Mer information om frånvaro och ledighet hittar du på skolverkets hemsida, länk dit finns längre ner på sidan.

Skip to content