Utskriftsdatum: 08 April 2020

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom kan behöva stöd och hjälp av socialförvaltningen så bör du anmäla det till oss. Du kan ringa eller skriva till socialförvaltningen och berätta om din oro. Personal på individ- och familjeomsorgen tar alltid emot din anmälan. Arbetsledaren avgör sedan om en utredning ska inledas.

Du har rätt att göra en anonym anmälan, blir ditt namn känt är du inte längre att betrakta som anonym. Vi föredrar en anmälan där anmälaren inte är anonym, eftersom vi ofta behöver återkomma och fråga om sådant som är oklart. Om anmälan är anonym kan en sådan oklarhet innebära att en utredning inte inleds i brist på uppgifter.

En utredning angående barn ska vara avslutad inom fyra månader. Det är därför viktigt att ha så konkreta uppgifter som möjligt redan i inledningsskedet.

Utredningen kan leda fram till olika insatser som råd och stödsamtal, kontaktperson eller kontaktfamilj för barnet och/eller den vuxne. I vissa fall kan barn och ungdomar behöva byta miljö för en kortare eller längre tid. Orsakerna kan bero på svårigheter i familjen, olämpliga kamratkontakter, skolproblem eller missbruksproblem. Socialtjänsten strävar alltid efter att tillgodose individens behov i hemmiljön i första hand.

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och unga är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.