Hemtjänst

Borgholms kommun verkar för att äldre människor ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Därför ska människor ges möjlighet att bo kvar i sina hem, även om detta medför att det uppstår ett stort behov av vård och omsorg.

När du bor kvar hemma kan du ansöka om hjälp av hemtjänsten. För att få insatser utförda, behöver du ha ett biståndsbeslut på hemtjänst. Hemtjänsten ger stöd och hjälp i det dagliga livet så att äldre och funktionshindrade kan bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänsten tar fasta på vad den enskilda klarar av och kompletterar sedan med olika typer av hemtjänstinsatser. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad. Det är du tillsammans med biståndshandläggaren som beslutar vad som ska göras hemma hos dig. Du får en kontaktperson som kommer hem till dig och går igenom hur du vill får hemtjänstinsatserna utförda.

Hemtjänsten Norr

Hemtjänsten Mellersta

Köping-Löt-Alböke-Föra-Egby-Bredsättra
Dovreviken-Sjöstugan-Blå Rör-Guntorp-Nydala och Karlshöjd
Enhetschef Idriz Spahiu, telefon 0485-881 84
Skicka e-post

Gärdslösa-Långlöt-Runsten-Räpplinge-Högsrum
Rosenfors och området söder om Södra Vägen.
Enhetschef Therese Franck, telefon 0485-882 91
Skicka e-post

Hemtjänsten Centrum

Lagen om valfrihetssystem, LOV

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun har beslutat att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) gällande hemtjänst för personer som bor i ordinärt boende.
Det innebär att företag kan ansöka om att få bedriva hemtjänst inom kommunen.

Hemtjänstinsatserna behovsprövas individuellt av biståndshandläggarna.

Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan handla om hjälp med mediciner, injektioner, såromläggning, provtagning eller annan omvårdnad.

Du kan läsa mer under Hälso- och sjukvård.

Rehabilitering

Efter sjukdom och skada kan vi erbjuda en tidsbegränsad rehabiliteringsperiod i hemmet för dig som inte själv eller med hjälp av någon annan kan ta dig till distriktsrehabiliteringen på hälsocentralen.

Tekniska hjälpmedel lämnas ut efter behovsbedömning av en arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Syftet med hjälpmedlet ska vara att det underlättar din vardag.

Du kan läsa mer under Hälso- och sjukvård.

Avgifter

 • Den högsta vård- och omsorgsavgift kommunen får ta ut i ordinärt boende är 2 359kr/månad, så kallad maxtaxa.
 • För att kunna räkna ut den avgift som du ska betala behöver kommunen uppgifter om din inkomst och boendekostnad. Som avgiftsgrundande inkomst räknas olika former av pensioner, kapitalinkomster och bidrag.
  Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776
 • Förbehållsbelopp = boendekostnad + minibelopp.
  Minibeloppet är för ensamstående 6 470 kronor och för makar/sambo 5 279 kronor per månad.
  Minibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, förbrukningsvaror, hushållsel, kläder, läkemedel med mera.
 • Din avgift blir: Inkomsterna minus boendekostnaden och minibelopp. Detta är avgiftsutrymmet.
  Kostnaden för måltider och hyra räknas inte med i avgiftsutrymmet, utan ska alltid betalas.
 • Reducering av din avgift för vård och omsorg görs enligt särskilda regler.
  Avdrag för sjukhusvistelse eller ej utförda hemtjänstinsatser som meddelats i god tid.

Maxtaxan för 2023 är 2 359 kronor.
Syftet med maxtaxan är att säkerhetsställa att den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter.
I maxtaxan ingår hemtjänst, besökskostnaden för dagverksamheten och personlig omsorg under korttidsboende.

Maxtaxan är den högsta avgiften kommunen får ta ut. 2 359 kronor per månad
Hemtjänst , ingår i maxtaxan 471 kronor per timme
Hemsjukvård, ingår i maxtaxan 471 kronor per månad
Hembesök av sjuksköterska, ingår i maxtaxan 120 kronor per besök
Hemrehabilitering, ingår i maxtaxan 471 kronor per månad
Besök av rehabiliteringen/hjälpmedel, ingår i maxtaxan 300 kronor per besök
Hämtning av hjälpmedel 500 kronor
Intyg för bostadsanpassning 300 kronor
Rollator dubbelförskrivning 500 kronor
Korg och bricka till rollator 300 kronor per styck
Tyngdtäcke 500 kronor
Eldrivna rullstolar, enbart utomhusbruk 100 kronor per månad