Kontakta oss

Folkhälsa

Publicerat 10 december 2013

Borgholms kommuns folkhälso- och ungdomsarbete

Folkhälsoarbetet ska skapa en långsiktigt hållbar kommun, detta genom ett tvärsektoriellt arbete för att uppnå bättre resursutnyttjande och genomslagskraft inom kommunen. På sikt ska folkhälsoarbetet stärka samhällsutvecklingen i Borgholms kommun, genom att minska riskfaktorer samt stärka friskfaktorer ska invånarna få möjlighet att utvecklas och må så bra som möjligt.  På samma sätt är ungdomspolitiken sektorsövergripande då den berör områden såsom utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur. Formulärets nederkant

Folkhälsa

Folkhälsa beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet hos en befolkning och handlar om levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer. Folkhälsa innefattar även befolkningens åldersstruktur, ärftliga förhållanden och resurser i samhället, så som hälsa- och sjukvård, samhällsservice (som skola, socialtjänst) samt övergripande samhällsplanering.

Folkhälsoarbete och ungdomsarbete

Folkhälso- och ungdomsarbete är ett organiserat arbete riktat till individ, befolkningsgrupper och samhälle.  Arbetet innehåller målinriktade insatser som bygger på målformuleringar antagna av de förtroendevalda.

Folkhälso- och ungdomspolitiska mål för Borgholms kommun

Både nationell ungdoms- och folkhälsopolitik fokuserar bland annat på hälsa, delaktighet och inflytande samt utbildning och fritid.  Borgholms kommun har antagit nedan beskrivna folkhälsopolitiska mål vilka kan anses lyfta in även de nationella ungdomspolitiska målen.

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Levnadsvanor
  3. Kontroll, inflytande och delaktighet

Fokusområden

Fokusområden är konkretiserade i den aktivitetsplan som är framtagen för året. Utifrån ovan angivna mål kommer arbetet i första hand vara riktat till ungdomar och seniorer.

Har du några funderingar som rör ungdoms/folkhälsoarbete, se kontaktinformation längre ner på sidan.

Hoppa till innehåll