Kontakta oss

Folkhälsa

Folkhälsa beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet hos en befolkning och handlar om levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer. Folkhälsa innefattar även befolkningens åldersstruktur, ärftliga förhållanden och resurser i samhället, som hälso- och sjukvård, samhällsservice (skola, socialtjänst) samt övergripande samhällsplanering.

Folkhälsoarbetet ska skapa en långsiktigt hållbar kommun. Folkhälsoarbetet ska stärka samhällsutvecklingen i Borgholms kommun genom att minska riskfaktorer samt stärka friskfaktorer för att bidra till att invånarna får möjlighet att utvecklas och må så bra som möjligt.

Fokus på ungdomar

Arbetet innehåller målinriktade insatser som bygger på målformuleringar antagna av kommunfullmäktige. Kommunens ungdomssamordnare driver arbetet.

Fokus på äldre

Kommunens äldrelots fokuserarar på äldres villkor och möjlighet till aktivitet och engagemang. Arbetet drivs i samarbete med till exempel aktivitetssamordnarna och kommunens pensionärsorganisationer.

Här hittar du tips på aktiviteter

Folkhälsopolitiska mål för Borgholms kommun

Hälsa, delaktighet och inflytande samt utbildning och fritid är ledord inom folkhälsoarbetet.  Borgholms kommun har antagit nedan beskrivna folkhälsopolitiska mål, som även knyter an till de nationella ungdomspolitiska målen.

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Levnadsvanor
  3. Kontroll, inflytande och delaktighet
Skip to content