Utskriftsdatum: 05 July 2020

Integration-

Alla människor har lika rättigheter och skyldigheter oavsett bakgrund. Integration handlar om att människor kan leva tillsammans med respekt för varandras olikheter, att människor med olika ursprung och bakgrund möts och om att nya kommuninvånare kommer in i samhället.

I Borgholms kommun ser vi varje människa som en tillgång, och de resurser som läggs på människor som är nya i kommunen ser vi som investeringar för framtiden. Vårt mål är att alla tillsammans ska skapa ett gott samhälle, där såväl frivilligkrafter, föreningar, myndigheter, näringsliv, organisationer och kommunal verksamhet hjälps åt.

När asylsökande fått uppehållstillstånd och kommer till kommunen startar arbetet med mottagning och etablering.
Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) ansvarar för att ordna med bostad för de som Migrationsverket anvisar, arbete pågår ständigt för att hitta nya hyresvärdar. AME arbetar även med nyanlända som själva väljer att bosätta sig i kommunen. Integrationshandläggarna kartlägger utbildnings- och yrkesbakgrund tillsammans med den nyanlände och Arbetsförmedlingen för bästa väg ut i arbetslivet. AME anmäler till SFI (Svenska för invandrare) samt informerar om Samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare, som till exempel barnomsorg och skola.

Kommunen har även en överenskommelse med Migrationsverket om asylplatser för ensamkommande barn/unga.