• Bild på elever med olika etnicitet på skolgård

Integration

Borgholms kommun har sedan länge tillbaka ett aktivt mottagande av flyktingar och andra nyanlända invandrare. I Borgholms kommun lever många människor med olika bakgrund, vissa är födda i Sverige och andra är utrikesfödda. På dessa sidor får du information om vart du som nyanländ flykting eller invandrare kan vända dig för att få information och hjälp.

Så fungerar flyktingmottagningen

Kommunen har avtal med Migrationsverket att årligen ta emot nyanlända. Det finns också en lagstadgad skyldighet att samtliga kommuner i landet ska ha en beredskap för och ta emot ensamkommande barn enligt fördelningstal som Länsstyrelsen tar fram tillsammans med Migrationsverket.

Mottagning av nyanlända

Kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket att årligen ta emot vissa nyanlända invandrare för bosättning. Överenskommelsen om mottagande tecknar kommunen med Länsstyrelsen. Mottagningsverksamheten riktar sig även till nyanlända med uppehållstillstånd som av olika anledningar har kommit till Borgholms kommun.
Målgruppen består av personer som har fått uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring i kommunen och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsinsatser.
Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) och nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Dessutom omfattas även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd enligt regelverket.

Barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning och skolgång. Det är samma regler för nyanlända som för övriga elever med en skillnad: Asylsökande har under asylprocessen inte skolplikt. Varje nyanländ har rätt till anpassat stöd och individuell planering som utgår ifrån elevens tidigare erfarenheter, skolgång och behov.

Etablering av nyanlända flyktingar och invandrare

En ny lag trädde i kraft 1 januari 2018, lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det grundläggande syftet är att åstadkomma en snabbare etablering i arbets- och samhällslivet för nyanlända invandrare, bland annat genom att sätta arbete i centrum för insatserna.

Statlig ersättning för vissa utlänningar

De personer som omfattas av etableringsreformen har, under två års tid, rätt att mot deltagande i vissa etableringsinsatser få sin försörjning tryggad. Dessutom får kommuner och regioner statlig ersättning för de insatser som de genomför inom ramarna för denna etableringsperiod.

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning till nyanlända som ingår i etableringsinsatser efter beslut från Arbetsförmedlingen.

Länsstyrelserna kan efter beviljad ansökan lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för att de skapar beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan i olika projektformer.

Asylsökande

Migrationsverket är ansvarigt för den asylsökandes boende samt ekonomi och kommunen ansvarar för att barn och ungdomar upp till 18 år för det stöd och den hjälp som barnet eller ungdomen behöver under asylprocessen. Det innebär att barn- och ungdomsärenden gällande asylsökande behandlas enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om Vård av unga (LVU) på samma sätt som för barn och unga med svenskt medborgarskap.

Engagera dig för integration

Flyktingar som fått uppehållstillstånd flyttar in i vår kommun som nya invånare, men saknar ofta kontaktnät. Intresset för att träffa svenskar som kan vara en länk in i samhället och ett stöd för att bättre lära sig språket är stort, men i många fall vill man också ha en ny vän.

Borgholms kommun söker därför ensamstående, familjer med eller utan barn eller ett kompisgäng som vill ta med en nyanländ person eller familj i sin vardag. Vi tror att du är nyfiken på andra kulturer och intresserad av ett ömsesidigt utbyte.

Välkommen att höra av dig till oss!

Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska språket för invandrare. Utbildningen är för vuxna som inte har svenska som modersmål. Du får grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. De som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram kontaktar integrationshandläggare på kommunen som hjälper till med ansökan.

Övriga ansöker direkt via Ölands utbildningscenter. Ansökningsblanketten finns under mer information.

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd när du läser, men du som är nyanmäld flykting kan få läsa svenska för invandrare, SFI, med etableringsersättning. Ansökan hos Försäkringskassan finns under mer information.

Studier i svenska för invandrare, SFI,  ges på dagtid vid Ölands Utbildningscenter, där finns även möjlighet till kvällsundervisning. Du kan läsa mer om Ölands utbildningscenter längre ner på sidan under mer information

Vägen till arbete

Du som har kommit som asylsökande och fått uppehållstillstånd i Sverige kan få hjälp att komma ut i arbetslivet.

Det är Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för att berätta vad du kan göra för att få ett jobb. När du har fått beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket får du träffa en handläggare från Arbetsförmedlingen.

Även om du får hjälp från Arbetsförmedlingen kan du göra mycket själv också. Arbeten kan du hitta i annonser i tidningar och på olika sidor på internet.