Utskriftsdatum: 17 November 2018

Integration

Alla människor har lika rättigheter och skyldigheter oavsett bakgrund. Integration handlar om att människor kan leva tillsammans med respekt för varandras olikheter, att människor med olika ursprung och bakgrund möts och om att nya kommuninvånare kommer in i samhället.

I Borgholms kommun ser vi varje människa som en tillgång, och de resurser som läggs på människor som är nya i kommunen ser vi som investeringar för framtiden. Vårt mål är att alla tillsammans ska skapa ett gott samhälle, där såväl frivilligkrafter, föreningar, myndigheter, organisationer och kommunal verksamhet hjälps åt.

För att den som är asylsökande ska få ett sammanhang i väntan på uppehållstillstånd och vidare in i samhället arbetar Borgholms kommun aktivt med tidig integration för asylsökande. Vi agerar som en sammanhållande länk mellan olika organisationer, asylboenden och myndigheter kring de insatser som görs i kommunen.

När den asylsökande fått sitt uppehållstillstånd startar arbetet med mottagning och etablering.
Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) ansvarar för att ordna med bostad för de som Migrationsverket anvisar, arbete pågår ständigt för att hitta nya hyresvärdar. Kommunen ansvarar även för SFI (Svenska för invandrare), Samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare, som till exempel barnomsorg och skola.

Kommunen har även en överenskommelse med Migrationsverket om asylplatser för ensamkommande barn/unga.