Kontakta oss

Faderskap

Publicerat 10 december 2013

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Det är först när denna undertecknats, som barnets juridiska rättigheter som arvsrätt, rätt till faderns efternamn med mera kan tillvaratas.

Socialnämnden får, i samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds, en avisering från folkbokföringen om detta. Modern ombeds genom brev att ta kontakt med socialförvaltningens individ- och familjeomsorg för att komma överens om en tid att underteckna handlingarna. Föräldrarna kan även underteckna handlingarna, innan barnet är fött. Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet görs även denna anmälan i samband med bekräftelsen.

Om det uppstår tveksamheter om vem som är barnets far, finns möjligheter att göra ett DNA-test, som genomförs och bekostas av individ- och familjeomsorgen. I vissa sällsynta fall fastställs faderskapet genom dom i tingsrätten.

Hoppa till innehåll