Stöd vid separation

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för gemensamma barn. Familjerätten kan hjälpa er som föräldrar att komma överens genom att erbjuda samarbetssamtal och telefonrådgivning.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är en möjlighet för er som separerade föräldrar att få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör gemensamma barn.

Samtalen kan exempelvis handla om föräldrarnas kommunikation, barnets boende och umgänge, eller hur båda föräldrarna ska bidra till barnets försörjning. Samtalsledarens roll är att hjälpa föräldrarna att föra ett konstruktivt samtal genom att strukturera och leda samtalet.

Barnets bästa och barnets behov är i fokus vid samtalen. Hänsyn ska tas till barnets synpunkter och önskemål utifrån barnets ålder och utveckling. Därför träffar vi gärna ert barn för att göra barnet delaktigt.

Samtalen är kostnadsfria och sker under sekretess.

Vårdnad, boende och umgänge

Begreppet vårdnad är ett juridiskt begrepp som reglerar det ansvar en förälder har för sitt barn tills det fyllt 18 år.

Att vara vårdnadshavare innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnet, men ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn måste vårdnadshavarna ta till barnets egna åsikter och önskemål.

Om föräldrarna bor på skilda håll ska de båda se till att barnet har sådan kontakt med den andre föräldern, som barnet behöver. Vårdnadshavaren är också förmyndare för barnet, det vill säga, företräder barnet i ekonomiska frågor.

Gemensam eller enskild vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har det juridiska ansvaret för ett barn. Gemensam vårdnad är inte detsamma som att barnet ska bo halva tiden hos vardera föräldern.

Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna har vårdnaden själv. Mamman har alltid enskild vårdnad då ett barn föds till ogifta föräldrar. Anmälan om gemensam vårdnad görs hos familjerätten i samband med att faderskapsbekräftelsen undertecknas eller genom en anmälan när som helst därefter till Skattemyndigheten. Socialsekreterare kan upprätta avtal gällande vårdnad.

En enskild vårdnadshavare kan besluta om praktiskt taget alla frågor som rör barnet. Enligt föräldrabalken har dock den som har enskild vårdnad ett stort ansvar att medverka till och underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Vårdnadshavaren har också en skyldighet att informera och underrätta den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan anses vara av betydelse, som skolgång, flyttning och sjukdom.

Boende

Socialsekreteraren  gör boendeutredningar på uppdrag av Tingsrätten. Vid konflikter om boendet kan föräldrarna även erbjudas samarbetssamtal och ges möjlighet att komma överens utan att behöva vända sig till domstol.

Ett barn kan bo på olika sätt utifrån barnets specifika situation. Ett växelvis boende förutsätter att föräldrarna bor nära varandra. Barnet bör kunna gå på en och samma förskola/skola och kunna ha kvar sina kamrater, oavsett vem de bor hos. Dessutom kräver ett växelvis boende att föräldrarna har goda relationer till varandra och respekterar varandra som förälder. Det förutsätter goda kontakter mellan föräldrarna vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga.

Barnet kan endast vara skriven hos en av föräldrarna.

Barnets rätt till umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med den föräldern det inte stadigvarande bor med. Umgänget ska utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Ibland kan föräldrarna inte komma överens om umgängets utformning. De kan då vända sig till socialförvaltningen för samarbetssamtal med syfte att nå ett samförstånd som utgår från barnets bästa. Föräldrar som önskar kan få hjälp med att upprätta avtal.

Når föräldrarna inte heller här en överenskommelse kan de vända sig till tingsrätten för att få frågan avgjord. Tingsrätten ger då socialförvaltningen ett uppdrag om yttrande eller utredning innan domstolen fastställer beslut i umgängesfrågan.