Utskriftsdatum: 29 September 2020

Socialpsykiatri

I Borgholms kommun finns verksamheter som riktar sig till personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning. Insatser som riktar sig till personer med funktionsnedsättning kan ges både enligt socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Målsättningen med insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, är att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Vidare är målsättningen att personer med funktionsnedsättning får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter den enskildes behov av särskilt stöd.

Boendestöd
Insatsen boendestöd, beviljas enligt SoL och utförs av boendestödsteamet. Insatsen vänder sig till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Syftet med insatsen är att stärka individens möjligheter att leva ett självständigt liv genom ett individuellt utformat stöd.

Sysselsättning
Insatsen sysselsättningen, beviljas enligt SoL till personer som har beviljad aktivitetsersättning eller sjukersättning från försäkringskassan. Insatsen syftar till att den enskilde ska ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning.

Kontaktperson
Insatsen kontaktperson, kan beviljas enligt SoL eller LSS. Insatsen innebär att den enskilde har rätt till ett icke professionellt stöd, vilket ges av en medmänniska med engagemang och intresse för andra människor. Syftet med insatsen kontaktperson är att bryta isolering genom social samvaro och hjälp till fritidsverksamhet.

Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
Personer som till följd av psykisk funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp i sin dagliga livsföring, kan beviljas bostad med särskild service enligt SoL eller LSS.