Kontakta oss

Socialpsykiatri

Publicerat 10 december 2013

I Borgholms kommun finns verksamheter som riktar sig till personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning. Insatser som riktar sig till personer med funktionsnedsättning förekommer både enligt socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Målsättningen med insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, är att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Vidare är målsättningen att personer med funktionsnedsättning får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter den enskildes behov av särskilt stöd.

Boendestöd

Insatsen boendestöd, blir beviljad enligt SoL och utförs av boendestödsteamet. Insatsen vänder sig till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Syftet med insatsen är att stärka individens möjligheter att leva ett självständigt liv genom ett individuellt utformat stöd.

Sysselsättning

Insatsen sysselsättningen, blir beviljad enligt SoL till personer som har beviljad aktivitetsersättning eller sjukersättning från försäkringskassan. Insatsen syftar till att den enskilde ska få möjlighet till en meningsfull sysselsättning.

Kontaktperson

Insatsen kontaktperson, blir beviljad enligt SoL eller LSS. Insatsen innebär att den enskilde har rätt till ett icke professionellt stöd, genom en medmänniska. Syftet med insatsen kontaktperson är att bryta isolering genom social samvaro och hjälp till fritidsverksamhet.

Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning

Personer som till följd av psykisk funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp i sitt dagliga liv, kan beviljas bostad med särskild service enligt SoL eller LSS.

 

 

Hoppa till innehåll