Kontakta oss

Boendestöd

Insatsen boendestöd, blir beviljad enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och utfört av boendestödsteamet. Beslut fattas utifrån skälig levnadsnivå, den enskildes behov och livssituation.

Insatsen boendestöd vänder sig till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning/sjukdom. Syftet med insatsen är att stärka individens möjligheter att leva ett självständigt liv genom ett individuellt utformat stöd i vardagen.

Boendestöd blir beviljat utifrån följande livsområden:

  • Lärande och att tillämpa kunskap
  • Allmänna uppgifter och krav
  • Kommunikation
  • Förflyttning
  • Personlig vård
  • Hemliv
  • Mellanmänskliga interaktioner och relationer
  • Utbildning, arbete och sysselsättning
  • Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
  • Känsla av trygghet

Beslut om boendestöd är tidsbegränsande och uppföljt regelbundet. Uppföljning och omprövning sker minst en gång per år av biståndshandläggare. Om den enskilde blir beviljad boendestöd blir en kontaktman tilldelad som är huvudansvarig för genomförandeplaneringen av insatsen. En genomförandeplan blir upprättad i en ömsesidig överenskommelse där även målsättningen med insatsen finns med.

Om den enskilde inte är nöjd med sitt beslut går det att överklaga enligt Förvaltningslagens bestämmelser. Information om denna möjlighet lämnas skriftligt till den som får avslag.

Insatsen är avgiftsfri.

För ansökan om boendestöd, använd e-tjänst eller blankett nedan eller kontakta handläggare.

Skip to content