Kontakta oss

Inkomstbegrepp

Avgiftsunderlaget

Det är beräknat utifrån de aktuella förvärv- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst.

Vid avgiftsberäkningen för makar är makarnas inkomster sammanräknade och är fördelade till hälften på vardera maken. (Detta gäller inte om makarna bor åtskilda, tex om en av makarna bor på särskilt boende.)
För sammanboende är avgiftsberäkning gjord på samma sätt som för gifta makar om inte särskilda skäl föreligger.

Minimibelopp

För 2024 är för ensamstående 7 062 kr och för makar/sammanboende 5 761 kr/person.

Detta ska täcka normalkostnader för följande poster:
Livsmedel, kläder, skor, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet kan bli höjt om den enskilde av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara regelbundet. Exempel på höjning av minimibeloppet kan vara fördyrade matkostnader, underhållskostnader för barn samt kostnader för god man.

Det kan sänkas i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna minimibeloppet därför att kostnaden ingår i kostnaden för vård och omsorg, socialt stöd enligt SoL, Hälso-och sjukvårdslagen eller ingår i avgift/hyra i särskilt boende. Exempel på sänkning av minimibeloppet är hushållsel, kostnader för möbler och förbrukningsartiklar.

Minimibeloppet i särskilt boende sänks med 600 kr då den enskilde inte har utgiftsposter för hushållsel och förbrukningsvaror.

Bostadskostnad

Bostadskostnad avser kostnad för hyrd lägenhet eller kostnad för ägd bostad man stadigvarande bor i.  För alla boendetyper är Försäkringskassans regler för bostadstillägg för pensionärer tillämpade. För hus är boendekostnaden efter Försäkringskassans schablon per kvadratmeter beräknat.

Det finns två former av bostadstillägg som du kan söka hos Försäkringskassan:

  • bostadstillägg till pensionärer (BTB)
  • särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP)

Förbehållsbeloppet

Det består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden.
Och ska räcka till för att bekosta normala levnadskostnader som inte inryms i kommunens åtagande.
Kommunens förbehållsbelopp är knutet till prisbasbeloppet.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet/maxtaxan för 2024 är 2 575 kr per månad.
Syftet med högkostnadsskyddet är att säkerställa att den enskilde blir skyddad mot alltför höga avgifter.

I högkostnadsskyddet/maxtaxan ingår följande poster:

Hemtjänst, besökskostnaden för dagverksamhet, personlig omsorg under korttidsboende och i särskilt boende samt vissa avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Skip to content