Kontakta oss

Inkomstbegrepp

Publicerat 19 januari 2022

Avgiftsunderlaget

Det beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst.

Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter till hälften på vardera maken. (Detta gäller inte om makarna bor åtskilda, tex om en av makarna bor på särskilt boende.)
För sammanboende görs avgiftsberäkning på samma sätt som för gifta makar om inte särskilda skäl föreligger.

Minimibelopp

För 2023 är för ensamstående 6 470 kr och för makar/sammanboende 5 279 kr/person.

Detta ska täcka normalkostnader för följande poster:
Livsmedel, kläder, skor, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet kan höjas om den enskilde av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara regelbundet. Exempel på höjning av minimibeloppet kan vara fördyrade matkostnader, underhållskostnader för barn samt kostnader för god man.

Minimibeloppet kan sänkas i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna minimibeloppet därför att kostnaden ingår i kostnaden för vård och omsorg, socialt stöd enligt SoL, Hälso-och sjukvårdslagen eller ingår i avgift/hyra i särskilt boende. Exempel på sänkning av minimibeloppet är hushållsel, kostnader för möbler och förbrukningsartiklar.

Minimibeloppet i särskilt boende sänks med 600 kr då den enskilde inte har utgiftsposter för hushållsel och förbrukningsvaror.

Bostadskostnad

Med bostadskostnad avses kostnad för hyrd lägenhet eller kostnad för ägd bostad man stadigvarande bor i.  För alla boendetyper tillämpas Försäkringskassans regler för bostadstillägg för pensionärer. För hus beräknas boendekostnaden efter Försäkringskassans schablon per kvadratmeter.

Det finns två former av bostadstillägg som du kan söka hos Försäkringskassan:

  • bostadstillägg till pensionärer (BTB)
  • särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP)

Förbehållsbeloppet

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden.
Förbehållsbeloppet ska räcka till för att bekosta normala levnadskostnader som inte inryms i kommunens åtagande.
Kommunens förbehållsbelopp är knutet till prisbasbeloppet.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet/maxtaxan för 2023 är 2 359 kr per månad.
Syftet med högkostnadsskyddet är att säkerställa att den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter.

I högkostnadsskyddet/maxtaxan ingår följande poster:

Hemtjänst, besökskostnaden för dagverksamhet, personlig omsorg under korttidsboende och i särskilt boende samt vissa avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Hoppa till innehåll