Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel.

Öppenvård

Öppenvård är all vård på mottagningar som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus och Region Kalmar är ansvarig. Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill gå till när du behöver öppenvård. I Kalmar län heter vårdvalet Hälsoval. Du hittar länkar under Mer information.

Kommunal hälso- och sjukvård

Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan handla om hjälp med mediciner, injektioner, såromläggning, provtagning eller annan omvårdnad.

Hemsjukvård kan bestå av både kortare och mera långvariga vårdrelationer. Om du på grund av sjukdom inte kan ta dig till hälsocentralen kan du ha rätt till hemsjukvård. Ta i så fall kontakt med din hälsocentral.

Om läkaren eller distriktssköterskan på hälsocentralen bedömer att du är i behov av vård i hemmet förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvård.

Det kan också vara på en vårdplaneringen efter en sjukhusvistelse som du kommer i kontakt med hemsjukvården.

När hemsjukvårdens sjuksköterskor fått information om ditt behov från hälsocentralen kommer distriktssköterskan eller sjuksköterskan att kontakta dig för att planera insatserna tillsammans med dig.

Utifrån dina behov kan du få hemsjukvård dygnet runt. Här arbetar distriktssköterskor och sjuksköterskor. Ansvaret för läkarinsatser och vissa andra specialistinsatser ligger hos Region Kalmar.

Sjuksköterskan i kommunen är din fasta vårdkontakt och samordnar insatserna runt dig. En del uppgifter utför denne själv och andra delegeras till omsorgspersonalen. Sjuksköterskan har också kontakt med din läkare på vårdcentralen, på sjukhuset eller på specialistmottagning. För att överföra information mellan hemsjukvården och läkare krävs att du ger ditt samtycke.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per månad efter fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på vad du har för inkomst. Hemsjukvård ingår inte i regionens högkostnadsskydd.

Läkemedel

Om du behöver hjälp att dela dina läkemedel så förordar vi att läkemedlen dosförpackas av apoteket. Dina läkemedel kommer att levereras i en dosrulle med dospåsar för två veckors förbrukning åt gången. Varje påse är tydligt märkt med ditt namn, födelsedatum, påsens innehåll och vid vilken tidpunkt läkemedlen ska tas. Dospåsarna hämtar du på apotek eller hos ombud. När du har hemsjukvård levereras dospåsarna av din sjuksköterska eller av omsorgspersonal. Detta förutsätter att läkemedlen betalas med faktura eller autogiro.

För att få dosförpackade läkemedel måste din läkare ordinera det till dig.

När du samtycker till att bli doskund godkänner du också att läkare, apotek och vårdpersonal får utbyta information om dina läkemedel. Information om dosförpackade läkemedel får du vid leverans eller av din sjuksköterska.

Så betalar du för dina läkemedel

Om du inte anmäler något annat önskemål kommer Svea Ekonomi, på uppdrag av Apotekstjänst, automatiskt att skicka en faktura till dig. Fakturan skickas månaden efter leverans och ska betalas vid månadsskiftet. Ingen ansökan eller kreditprövning behövs. Fakturaavgift tillkommer. Vill du betala kontant görs det på apotek eller hos ombud, det ombesörjer inte hemsjukvården.

Kvalitetsregister

Vi använder oss av olika kvalitetsregister, t.ex. Senior alert vars syfte är att förebygga undernäring, fallskador eller trycksår.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar hos dig har tystnadsplikt och får inte berätta något om dig och dina förhållanden till andra. Du ska känna dig trygg med att det som vi personal behöver veta om dig förs inte vidare.

Vi arbetar för att du ska känna trygghet i ditt hem, kunna leva självständigt och ha en meningsfull tillvaro. Vårt bemötande ska vara med respekt för dig och din situation.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har medicinskt ansvar för kvalitet och säkerhet inom vår hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Rehabilitering

Vi hjälper dig med rehabilitering på vård- och omsorgsboende, korttidsboende, biståndsbeviljad dagverksamhet eller i ordinärt boende.

Hemrehabilitering

Efter sjukdom och skada kan vi erbjuda en tidsbegränsad rehabiliteringsperiod i hemmet för dig som inte själv eller med hjälp av någon annan kan ta dig till distriktsrehabiliteringen på hälsocentralen.

Fokus för rehabiliteringen ligger på att du ska kunna klara dina vardagsaktiviteter så självständigt som möjligt och känna trygghet i att bo kvar hemma. Vardagsaktiviteter kan till exempel vara förflyttningar, duschsituation samt av- och påklädning.

Utifrån dina behov och förutsättningar planerar vi gemensamt din rehabilitering och sätter upp mål för vad du vill uppnå.

Hjälpmedel

Tekniska hjälpmedel lämnas ut efter behovsbedömning av en arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Syftet med hjälpmedlet ska vara att det underlättar din vardag.

Ett hjälpmedel är alltid ett lån från kommunen och ska lämnas tillbaka, väl rengjort, när behovet upphört. Återlämning sker nu till vänster om Ekbackas huvudentré, i det förråd som byggts där. Om du saknar kod till dörren, kan du ringa till socialförvaltningens reception på telefon 0485-88085.

Hyra till ej folkbokförda i kommunen

Personer som ej är folkbokförda i kommunen och önskar hyra hjälpmedel hänvisas till enhetschefen på Kommunal Hjälpmedelssamverkan, (KHS) i Kalmar, för mer information. Hjälpmedel från KHS kan hyras i mån av tillgång. Mindre hjälpmedel som till exempel toalettförhöjningar, rollatorer och rullstolar ska man ta med sig från sin hemkommun.

Intyg för bostadsanpassning

När du ansöker om bostadsanpassning hos Bygga, bo och miljö, ska du i de flesta fall skicka med ett intyg om att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Intyget skrivs av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Taxor och avgifter

Avgifter 2024

* Ingår i maxtaxan.

Hemsjukvård, beviljad * 481 kr/månad Hembesök av sjuksköterska * 120 kr/besök
Hemrehabilitering * 481 kr/månad Besök av rehab/hjälpmedel * 300 kr/besök
Hämtning av hjälpmedel 500 kr Intyg för bostadsanpassning 300 kr
Rollator dubbelförskrivning 500 kr Korg / bricka till rollator 300 kr/st
Eldrivna rullstolar, enbart utomhusbruk 100 kr/månad Tyngdtäcke 500 kr