• Foto: Svenska Kyrkan. Norra Ölands pastorat
  Askgravplats

Dödsfall, dödsboanmälan och begravning

Vad som gäller och vad du bör tänka på när någon närstående har avlidit.

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning förrättas efter den avlidne. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan man ansöka om en dödsboanmälan hos Borgholms kommun.

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. Det är enbart socialtjänsten som kan göra en dödsboanmälan till skatteverket. Den görs inom 3 månader från dödsfallet.

För att en dödsboanmälan ska vara möjlig behöver handläggarna från kommunen göra ett hembesök i den avlidnes bostad. Därför är det viktigt att all egendom som finns i bostaden är orörd när besöket äger rum.

Finns tillgångar som fast egendom till exempel hus, bostadsrätt eller tomträtt ska en bouppteckning göras.

Dödsbodelägare ansvarar för att förvalta dödsboet samt avveckla dödsboet.

Bistånd till begravning, gravsten eller textkomplettering

Om dödsboet saknar medel till begravningskostnaden, kan dödsboet ansöka om begravningshjälp för att täcka de kostnader begravningen medför. Dödsboet ska innan ansökan ha kontrollerat att inga bankmedel och andra tillgångar finns. Och även kontrollerat att inga försäkringar har fallit ut i samband med dödsfallet. Socialförvaltningen kan bidra med begravningshjälp upp till 50 procent av basbeloppet.

Om dödsboet saknar medel till kostnad för gravsten eller textkomplettering av befintlig sten, kan dödsboet ansöka om bistånd till detta.  Dödsboet ska ha kontrollerat att inga bankmedel och andra tillgångar finns, eller att inga försäkringar har fallit ut i samband med dödsfallet. Socialförvaltningen kan bidra med bistånd till gravsten upp till 21 procent av basbeloppet, samt med textkomplettering av befintlig sten upp till 10 procent av basbeloppet.

Generell information om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader sker ofta i samband med dödsboanmälan, till den kommun där den avlidne var folkbokförd. Observera att biståndet avser begravning och dess tillhörande kostnader.

Ansökan ska vara undertecknat av en dödsbodelägare eller av en som företräder dödsboet.

Vilka handlingar behövs?

Alla inkomster, tillgångar och utgifter ska vara lämnade och verifierade.

Att tänka på:

 • Stoppa alla autogiron, eftersom begravningskostnaderna går före alla andra kostnader.
 • Inga räkningar ska betalas efter dödsfallet till dess att utredningen är klar.
 • Säg upp telefon, tidning och andra abonnemang.
 • Aktuell lönespecifikation, meddelande om pensionsutbetalning, sjukpenning eller liknande.
 • Kapital- och räntebesked från aktuella banker eller övriga konton för den avlidne där saldo på dödsdagen är redovisade. Finns make eller maka ska samma handling vara redovisad för denne.
 • Kontoutdrag från samtliga bankkonton en vecka innan dödsdagen till och med den dag handlingen är efterfrågad.
 • Offert eller räkning på begravningskostnad och/eller gravsten.
 • Kopia av senaste deklaration.
 • Uppgifter om eventuell begravningsförsäkring och/eller tjänstegrupplivförsäkring.
 • Värderingsintyg av eventuell bil, båt, husvagn, motorcykel eller annat fordon.
 • Alla övriga tillgångar till exempel värdepapper, lösöre och kontanter ska vara redovisade.

Om ansökan är ofullständig kommer kompletterande uppgifter begäras vilket förlänger handläggningstiden.

Begravningsombud

Enligt bestämmelser i begravningslagen ska länsstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Bland annat ska ombudet

 • få tillgång till samtliga församlingshandlingar som avser begravningsverksamheten
 • ha rätt att närvara, ställa frågor och göra påpekanden vid sammanträden i församlingen, när frågor om begravningsverksamheten blir  behandlade
 • kontrollera att samråd sker vid anläggning m.m. av begravningsplats och verka för att församlingen samråder även i övrigt med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
 • underrätta Länsstyrelsen om det finns anledning att rikta någon anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten

Vidare gäller beträffande begravningsombuden

 • att ett ombud kan bli utsatt för flera församlingar
 • att de helst bör stå utanför kyrkligt aktiva kretsar och utanför kyrkopolitikernas krets. Men hinder finns inte mot att vara medlem av Svenska Kyrkan
 • att huvudarbetet för ett ombud kommer vara en årlig granskning av församlingarnas räkenskaper då det gäller begravningsväsendet. Och att delta i sammanträden där begravningsväsendet behandlas
 • att ombuden kan svara för viss rådgivning till personer som står utanför kyrkan och saknar kunskap om hur begravningsväsendet är uppbyggt och fungerar
 • att de bör ha kunskap om och förståelse för olika religioner och dessas begravningsseder samt god kompetens i ekonomiska och administrativa frågor.

Borgerlig begravningsofficiant blir förmedlad av begravningsentreprenörerna i kommunen.

För dig som inte är medlem i Svenska kyrkan

En begravning i annan ordning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst. En begravning i annan ordning kan utformas på många olika sätt och vara helt fri från religiösa inslag. Begravningen ger möjlighet till ett personligt avsked för de närstående och kan präglas av deras minnen av den avlidne.

Begravningsofficianter i Borgholms kommun är Eva Wahlgren, Ilko Corkovic (S) och Joel Schäfer (S).

Avgiften för att anlita begravningsofficianterna är 1500 kronor.