• Sedlar

Avgifter och regler

Avgiften för service och omvårdnad är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala utifrån dina inkomster och din boendekostnad.

Det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala för service och omvårdnad i både ordinärt och särskilt boende. Denna gräns kallas för maxtaxa och är densamma i hela landet. Maxtaxan innebär att kommunen får ta ut högst 2170 kronor per månad i avgift för år 2022.

Om du väljer att inte vill lämna inkomstuppgift tar vi ut den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning. Observera att nya inkomstuppgifter ska lämnas varje år annars debiteras den högsta avgiften.

Avgifter 2022

Vård och omsorg

* Ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan, 2 170 kr/månad.

Hemtjänst * 460 kr/timme Särskilt boende, hyreskostnad varierar mellan boenden
Dagverksamhet, besökskostnad * 50 kr/dag Särskilt boende, personlig omsorg * 2 170 kr/månad
Dagverksamhet, matkostnad 55 kr/dag Särskilt boende, matkostnad 3 900 kr/månad
Korttidsboende, personlig omsorg * 80 kr/dag Särskilt boende, sänglinne 265 kr/månad
Korttidsboende, matkostnad 130 kr/dag Sjukhusvistelse, avdrag för sjukhuskostnad – 100 kr/dag

Vistelse hos annan utförare, SoL beslut

Vid placering hos annan utförare än kommunen debiteras en egenavgift för mat, hyra och omsorg, där avgiften för omsorg ingår i maxtaxan.

Kommunal hemsjukvård

* Ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan, 2 170 kr/månad.

Hemsjukvård, beviljad * 460 kr/månad Hembesök av sjuksköterska * 120 kr/besök
Hemrehabilitering * 460 kr/månad Besök av rehab/hjälpmedel * 300 kr/besök
Hämtning av hjälpmedel 500 kr Intyg för bostadsanpassning 300 kr
Rollator dubbelförskrivning 500 kr Korg / bricka till rollator 300 kr/st
Eldrivna rullstolar, enbart utomhusbruk 100 kr/månad Tyngdtäcke 500 kr

 

Avgifter gällande LSS

Måltider i samband med korttidsvistelse och bostad med särskild service.

Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel. Meddelandeblad 2022, Socialstyrelsen.

Egenavgift i samband med korttidsvistelse i from av lägervistelse:
0 – 14 år 200 kr/dygn
15 – 240 kr/dygn

 

För resor inom SoL och LSS debiteras:
Resa ensam 1,80 kr/km
Resa samåkning 0,90 kr/km

 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år:
Middag 40 kr
Mellanmål 20 kr

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.

För barn och ungdomar under 18 år som bor i familjehem enligt 9 § 8 p LSS, beräknas ersättningen till kommunen utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med per månad får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta understödsbeloppet. Föräldrars ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2 § socialförordningen, beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem, enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna

När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon fortfarande går i skola.