Avgifter och regler

Avgiften för service och omvårdnad är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala utifrån dina inkomster och din boendekostnad.

Det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala för service och omvårdnad i både ordinärt och särskilt boende. Denna gräns är kallad för maxtaxa och är densamma i hela landet. Maxtaxan innebär att kommunen får ta ut högst 2 575 kronor per månad i avgift för år 2024.
Och är att säkerhetsställa att den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter.

Om du väljer att inte vill lämna inkomstuppgift tar vi ut den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning. Observera att nya inkomstuppgifter ska vara inlämnade varje år annars blir den högsta avgiften debiterad.

 • För att kunna räkna ut den avgift som du ska betala behöver kommunen uppgifter om din inkomst och boendekostnad. Som avgiftsgrundande inkomst räknas olika former av pensioner, kapitalinkomster och bidrag.
  Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776
 • Förbehållsbelopp = boendekostnad + minibelopp.
  Minibeloppet är för ensamstående 7 062 kronor och för makar/sambo 5 761 kronor per månad.
  Minibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, förbrukningsvaror, hushållsel, kläder, läkemedel med mera.
 • Din avgift blir: Inkomsterna minus boendekostnaden och minibelopp. Detta är avgiftsutrymmet.
  Kostnaden för måltider och hyra räknas inte med i avgiftsutrymmet, utan ska alltid betalas.
 • Reducering av din avgift för vård och omsorg görs enligt särskilda regler.
  Avdrag för sjukhusvistelse eller ej utförda hemtjänstinsatser som meddelats i god tid.

Avgifter 2024

Vård och omsorg

* Ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan, 2 575 kronor per månad.

Installation av larm* (engångskostnad) 700 kr Särskilt boende, hyreskostnad varierar mellan boenden
Larm * 260 kr/månad Särskilt boende, personlig omsorg * 2 575 kr/månad
Hemtjänst * 481 kr/timme Särskilt boende, matkostnad 4 500 kr/månad
Dagverksamhet, besökskostnad * 50 kr/dag Särskilt boende, sänglinne 300 kr/månad
Dagverksamhet, matkostnad 61 kr/dag Sjukhusvistelse, avdrag för sjukhuskostnad – 120 kr/dag
Korttidsboende, personlig omsorg * 80 kr/dag
Korttidsboende, matkostnad 150 kr/dag

Vistelse hos annan utförare, SoL beslut

Vid placering hos annan utförare än kommunen debiteras en egenavgift för mat, hyra och omsorg, där avgiften för omsorg ingår i maxtaxan.

Kommunal hemsjukvård

* Ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan, 2 575 kronor per månad.

Hemsjukvård, beviljad * 481 kr/månad Hembesök av sjuksköterska * 120 kr/besök
Hemrehabilitering * 481 kr/månad Besök av rehab/hjälpmedel * 300 kr/besök
Hämtning av hjälpmedel 500 kr Intyg för bostadsanpassning 300 kr
Rollator dubbelförskrivning 500 kr Korg / bricka till rollator 300 kr/st
Eldrivna rullstolar, enbart utomhusbruk 100 kr/månad Tyngdtäcke 500 kr/st

 

Avgifter gällande LSS

Måltider i samband med korttidsvistelse och bostad med särskild service.

Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel. Meddelandeblad 2023, Socialstyrelsen.

Egenavgift i samband med korttidsvistelse i from av lägervistelse:
0 – 14 år 240 kronor per dygn
15 – 280 kronor per dygn

 

För resor inom SoL och LSS debiteras:
Resa ensam 1,80 kronor/km
Resa samåkning 0,90 kronor/km

 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år:
Middag 40 kronor
Mellanmål 20 kronor

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.

För barn och ungdomar under 18 år som bor i familjehem enligt 9 § 8 p LSS, beräknas ersättningen till kommunen utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med per månad får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta understödsbeloppet. Föräldrars ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2 § socialförordningen, beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem, enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna

När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon fortfarande går i skola.