Avgifter och regler

Avgiften för service och omvårdnad är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala utifrån dina inkomster och din boendekostnad.

Det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala för service och omvårdnad i både ordinärt och särskilt boende. Denna gräns kallas för maxtaxa och är densamma i hela landet. Maxtaxan innebär att kommunen får ta ut högst 2 575 kronor per månad i avgift för år 2024.

Om du väljer att inte vill lämna inkomstuppgift tar vi ut den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning. Observera att nya inkomstuppgifter ska lämnas varje år annars debiteras den högsta avgiften.

Avgifter 2024

Vård och omsorg

* Ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan, 2 575 kronor per månad.

Hemtjänst * 471 kr/timme Särskilt boende, hyreskostnad varierar mellan boenden
Dagverksamhet, besökskostnad * 50 kr/dag Särskilt boende, personlig omsorg * 2 575 kr/månad
Dagverksamhet, matkostnad 61 kr/dag Särskilt boende, matkostnad 4 500 kr/månad
Korttidsboende, personlig omsorg * 80 kr/dag Särskilt boende, sänglinne 300 kr/månad
Korttidsboende, matkostnad 150 kr/dag Sjukhusvistelse, avdrag för sjukhuskostnad – 120 kr/dag

Vistelse hos annan utförare, SoL beslut

Vid placering hos annan utförare än kommunen debiteras en egenavgift för mat, hyra och omsorg, där avgiften för omsorg ingår i maxtaxan.

Kommunal hemsjukvård

* Ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan, 2 575 kronor per månad.

Hemsjukvård, beviljad * 471 kr/månad Hembesök av sjuksköterska * 120 kr/besök
Hemrehabilitering * 471 kr/månad Besök av rehab/hjälpmedel * 300 kr/besök
Hämtning av hjälpmedel 500 kr Intyg för bostadsanpassning 300 kr
Rollator dubbelförskrivning 500 kr Korg / bricka till rollator 300 kr/st
Eldrivna rullstolar, enbart utomhusbruk 100 kr/månad Tyngdtäcke 500 kr/st

 

Avgifter gällande LSS

Måltider i samband med korttidsvistelse och bostad med särskild service.

Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel. Meddelandeblad 2023, Socialstyrelsen.

Egenavgift i samband med korttidsvistelse i from av lägervistelse:
0 – 14 år 240 kronor per dygn
15 – 280 kronor per dygn

 

För resor inom SoL och LSS debiteras:
Resa ensam 1,80 kronor/km
Resa samåkning 0,90 kronor/km

 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år:
Middag 40 kronor
Mellanmål 20 kronor

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.

För barn och ungdomar under 18 år som bor i familjehem enligt 9 § 8 p LSS, beräknas ersättningen till kommunen utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med per månad får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta understödsbeloppet. Föräldrars ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2 § socialförordningen, beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem, enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna

När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon fortfarande går i skola.