Omsorg om funktionsnedsatta

Omsorg om funktionsnedsatta omfattar

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder förorsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Personer som fått sin funktionsnedsättning på grund av normalt åldrande omfattas inte av LSS.

Ansökningsblanketter finns tillgängliga nertill på sidan.

Regionen har ansvar för LSS-insatsen rådgivning och annat personligt stöd.

I Borgholms kommun finns verksamheter som specifikt riktar sig till personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning. För ytterligare information se under rubriken ”Socialpsykiatri”.

Insatser du kan ansöka om

Det finns också möjlighet att ansöka om kontaktperson, avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS via e-tjänsten Ansökan om insats. Där kan du välja vad det är du ansöker om och beskriva ditt behov av stöd i fritext. Ansökan går direkt till en biståndshandläggare som därefter tar kontakt med dig.
E-tjänsten kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är en insats som beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Insatsen innebär att en person kommer och avlöser de anhöriga i omvårdnaden. De anhöriga kan på så sätt få avkoppling och möjlighet att uträtta sysslor utanför hemmet eller ägna sig åt egna intressen. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med avlösning i hemmet för att ha möjlighet att ägna tid åt andra barn i familjen. Servicen kan ges både som en regelbunden insats och vid akuta behov.

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL).

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

Insatsen daglig verksamhet är en insats som beviljas enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Daglig verksamhet är en anpassad sysselsättning för vuxna personer med funktionsnedsättning. Insatsen gäller personer i yrkesverksam ålder ( upp till 67 år ) som saknar arbete och inte utbildar sig. Verksamheten ska ge meningsfull sysselsättning och erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap. Daglig verksamhet enligt LSS ges till personer som tillhör personkrets 1 eller 2. I kommunen finns arbetsgrupper med olika innehåll och inriktning. Det finns även möjlighet att få en individuell placering på en arbetsplats.

Personer som omfattas av personkrets 3, kan ansöka om sysselsättningen enligt socialtjänstlagen, SoL. För mer information, följ länk som finns längre ner på sidan under mer information.
För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL).

Kontakt:
Christina Qvarnström Nilsson, handledare
telefon. 0485-886 13

Annelie Legell, Tf. enhetschef
telefon, 0485-886 40
Skicka e-post

Kontaktperson

Insatsen kontaktperson är en insats som beviljats enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp av en medmänniska för att minska social isolering kan ansöka om en kontaktperson. Kontaktpersonen är ett icke-professionellt stöd som kan komplettera eller ersätta kontakt med anhöriga. Kontaktpersonen kan ge stöd och hjälp i vardagssituationer, vid social samvaro och/eller till fritidsverksamhet. Man gör saker tillsammans, pratat i telefon med varandra, kanske går på fotboll, bio eller gör en utflykt.

Insatsen kontaktperson kan även beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL. Vill du läsa mer, se länken till socialpsykiatri längre ner på sidan under mer information.

Är du intresserad av att bli kontaktperson eller vill du ansöka om kontaktperson?

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL),

Korttidsvistelse

Insatsen korttidsvistelse beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Korttidsvistelse är en insats för personer med funktionsnedsättning som behöver få rekreation och miljöombyte. Insatsen syftar även till att de anhöriga samtidigt ska få avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan ske i korttidshem, stödfamilj, sommarläger eller liknande.

Insatsen i form av stödfamilj kan även beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL.

Inom ramen för korrtidsverksamhet, utför vi förutom korttidsverksamhet för vuxna, LSS/SoL i Runsten, även korttidsverksamhet, avlösar- och ledsagarservice samt Fritids LSS i centrala Borgholm.
Det vi kallar Fritids LSS är korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Verksamheten bedrivs enligt 9 § 7 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Barn med funktionsnedsättning som har förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet. Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap samt ge fysisk och psykiskt stimulans.

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL).

Runstens korttidsboende:
Telefon: 0485-884 78

Korttidsverksamhet för barn i Borgholm:
Telefon: 0485-881 67

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ledsagarservice är en insats för personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att delta i aktiviteter utanför det egna hemmet. Ledsagarservicen syftar till att bryta den enskildes isolering och underlätta den funktionsnedsattes kontakt med andra. Insatsen har karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. En ledsagare kan till exempel följa med vid olika kultur- och fritidsaktiviteter.

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL),

Personlig assistans

Insatsen personlig assistans beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Personer under 65 år som till följd av stora och varaktiga funktionsnedsättningar inte själva klarar att tillgodose sina grundläggande behov, kan ha rätt till personlig assistans. De grundläggande behoven består av personlig hygien, på- och avklädning, måltider, kommunikation och annat som förutsätter att den som hjälper har ingående kunskaper om den funktionsnedsatte.

Den som beviljas personlig assistans, bör ha ett avgörande eller mycket stort inflytande över vem som anställs som assistent. Man kan välja att själv vara arbetsgivare för sina personliga assistenter och får då ekonomiskt stöd från kommunen eller Försäkringskassan för detta.

Den som behöver personlig assistent kan vända sig antingen till kommunen eller Försäkringskassan med sin ansökan.

För mer information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL).