Omsorg om funktionsnedsatta

Omsorg om funktionsnedsatta omfattar

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder förorsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Personer som fått sin funktionsnedsättning på grund av normalt åldrande omfattas inte av LSS.

Ansökningsblanketter finns tillgängliga nertill på sidan.

Regionen har ansvar för LSS-insatsen rådgivning och annat personligt stöd.

I Borgholms kommun finns verksamheter som specifikt riktar sig till personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning. För ytterligare information se under rubriken ”Socialpsykiatri”.

Det finns också möjlighet att ansöka om Kontaktperson, Avlösarservice och Ledsagarservice enligt LSS via e-tjänsten Ansökan om insats. Där kan du välja vad det är du ansöker om och beskriva ditt behov av stöd i fritext. Ansökan går direkt till en biståndshandläggare som därefter tar kontakt med dig.
E-tjänsten kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är en insats som beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Insatsen innebär att en person kommer och avlöser de anhöriga i omvårdnaden. De anhöriga kan på så sätt få avkoppling och möjlighet att uträtta sysslor utanför hemmet eller ägna sig åt egna intressen. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med avlösning i hemmet för att ha möjlighet att ägna tid åt andra barn i familjen. Servicen kan ges både som en regelbunden insats och vid akuta behov.

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL).

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ledsagarservice är en insats för personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att delta i aktiviteter utanför det egna hemmet. Ledsagarservicen syftar till att bryta den enskildes isolering och underlätta den funktionsnedsattes kontakt med andra. Insatsen har karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. En ledsagare kan till exempel följa med vid olika kultur- och fritidsaktiviteter.

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL),

Personlig assistans

Insatsen personlig assistans beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Personer under 65 år som till följd av stora och varaktiga funktionsnedsättningar inte själva klarar att tillgodose sina grundläggande behov, kan ha rätt till personlig assistans. De grundläggande behoven består av personlig hygien, på- och avklädning, måltider, kommunikation och annat som förutsätter att den som hjälper har ingående kunskaper om den funktionsnedsatte.

Den som beviljas personlig assistans, bör ha ett avgörande eller mycket stort inflytande över vem som anställs som assistent. Man kan välja att själv vara arbetsgivare för sina personliga assistenter och får då ekonomiskt stöd från kommunen eller Försäkringskassan för detta.

Den som behöver personlig assistent kan vända sig antingen till kommunen eller Försäkringskassan med sin ansökan.

För mer information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL).

Kontaktperson

Insatsen kontaktperson är en insats som beviljats enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp av en medmänniska för att minska social isolering kan ansöka om en kontaktperson. Kontaktpersonen är ett icke-professionellt stöd som kan komplettera eller ersätta kontakt med anhöriga. Kontaktpersonen kan ge stöd och hjälp i vardagssituationer, vid social samvaro och/eller till fritidsverksamhet. Man gör saker tillsammans, pratat i telefon med varandra, kanske går på fotboll, bio eller gör en utflykt.

Insatsen kontaktperson kan även beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL. Vill du läsa mer, se länken till socialpsykiatri längre ner på sidan under mer information.

Är du intresserad av att bli kontaktperson eller vill du ansöka om kontaktperson?

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL),

Stöd till funktionsnedsatta

Enligt Borgholms kommuns handikapplan är målsättningen  för all verksamhet

  • att handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer.
  • att skapa ett tillgängligare samhälle.
  • att förbättra bemötandet.

Vill du göra en insats som stödfamilj?
Kontakta:
Emma Jönsson, telefon 0485-881 65
Skicka e-post

Erica Mattsson, telefon 0485-886 81
Skicka e-post

Vill du göra en insats som kontaktperson, ledsagare eller avlösare?
Kontakta:
Conny Legell, telefon 0485-881 92
Skicka e-post