Utskriftsdatum: 20 October 2021

God man, förvaltare, förmyndare

10 december 2013

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Förmyndare, förvaltare och god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en minderårig) i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

En god man är en man eller kvinna som har till uppgift att t ex hjälpa en äldre sjuklig eller psykiskt störd person med att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller sörja i övrigt för personen. Till god man förordnas vanligtvis  lekmän.

Förvaltare utses för de personer som på grund av sjukdom eller psykisk störning är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga.

För uppdraget som god man eller förvaltare utgår skäligt arvode.

Du som är intresserad av uppdrag att hjälpa en handikappad person i olika mänskliga, ekonomiska eller rättsliga angelägenheter kan ta kontakt med överförmyndaren.

En gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarverksamhet finns för Kalmar, Borgholms och Mörbylånga kommuner. Kansliet är placerat i Kalmar. Kontaktinformation till höger.

Hoppa till innehåll