Kontakta oss

Ekonomiskt bistånd

Socialtjänsten är kommuninvånarnas yttersta skyddsnät och är reglerat i Socialtjänstlagen. Lagen säger att en person som vistas i kommunen, och som inte kan försörja sig på annat sätt, kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd blir behovsprövat och är en tillfällig insats i avvaktan på annan inkomst.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd delas upp i två delar, försörjningsstöd och livsföring i övrigt.

  • Försörjningsstöd utgår från den nationella riksnormen, som avser kostnader för bland annat livsmedel, kläder, förbrukningsvaror, tv-avgift och övriga skäliga kostnader som boende, internetkostnader och hushållsel. Du hittar länken till den nationella riksnormen längst ner på sidan.
  • Livsföring i övrigt avser bland annat kostnader som hälso- och sjukvård, glasögon och begravningskostnader.

Undrar du vad som gäller för just din situation, vad som händer med dina uppgifter eller hur en utredning går till? Du hittar länk till Socialstyrelsens sida med frågor och svar längre ner på sidan under mer information.

På Socialstyrelsens hemsida kan du även göra en provberäkning och se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Provräkningen är ingen garanti för att du har rätt till stöd utan är bara en förenklad beräkning. Du hittar länken längre ner på sidan under mer information.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Här hittar du information om att ansökan om ekonomiskt bistånd. Vid en ansökan är det viktigt att själv ha gjort sitt yttersta. Detta eftersom ekonomiskt bistånd skall ses som den sista utvägen. För att beviljas ekonomiskt bistånd är det viktigt att du själv gör vad som anstår dig för att nå självförsörjning. Du ska i första hand pröva om du har rätt till andra former av bidrag.

Tänk på att om du har sparade pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Vem kan ansöka om ekonomiskt bistånd?

Alla har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd, men bedöms som tidigare nämnts utifrån individuella förutsättningar. Om du är gift eller sambo kommer ni båda ses som sökande. Om någon av er har en inkomst, ska ni i första hand försörja er på den.

Arbeta och sysselsättning

Om du beviljas ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska även ta emot de arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder som erbjuds dig. Socialtjänsten samverkar med Arbetsförmedlingen när det gäller arbete, sysselsättning och utbildningsåtgärder. Den som är sjuk eller förhindrad att aktivt söka arbete, ska uppvisa läkarintyg och vara sjukskriven för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Tillgångar och inkomstförändringar

Du är skyldig att redovisa alla dina tillgångar t.ex. bil, båt, husvagn, hus, fritidshus, pengar på banken, aktier, obligationer, pensionssparande med mera. Dina tillgångar påverkar din rätt till bistånd. Du måste informera oss om alla förändringar i dina inkomster och tillgångar, under den tiden som beviljats ekonomiskt bistånd.

Skulder, lån med mera

Ekonomiskt bistånd beviljas inte till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör du i första hand kontakta långivaren eller företaget där skulden har uppstått. Du kan också ta kontakt budget och skuldrådgivare som finns i Kalmar, kontaktuppgifter hittar du under menyn budget och skuld.

Tänk på att det är viktigt att i första hand betala hyra, el, barnomsorg och annat som är absolut nödvändigt för dig och dina barn!

Inkomster som reducerar

I stort sett alla inkomster (efter avdrag för preliminär skatt) tas med i den beräkning som handläggaren gör, och påverkar det ekonomiska biståndet.
Nedan ser du de vanligaste inkomsterna, har du någon av dem?

Lön Etableringsersättning Barnpension
Underhållsstöd Aktivitetsersättning Äldreförsörjningsstöd
A-kassa / Alfa-kassa Studiestöd Aktivitetsstöd
Sjukersättning Pension Bostadsbidrag
Föräldrapenning Barnbidrag Flerbarnstillägg
Studiebidrag Överskjutande skatt Sjukpenning

Hur går ansökan till?


För att ansöka om ekonomiskt bistånd måste du fylla i en ansökningsblankett. Den hittar du här eller i vår expedition. Har du inte sökt ekonomiskt bistånd förut kontaktas du för ett möte med någon av våra handläggare för en första kontakt. Handläggaren kommer därefter göra en ekonomisk utredning av din situation, och kommer kanske behöva kontakta myndigheter som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Arbetslöshetskassan, CSN, Arbetsförmedlingen eller Transportstyrelsen för att kontrollera dina uppgifter. Om du skulle lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att anmäla förändringar i din situation kan detta leda till anmälan för bedrägeri och att du blir återbetalningsskyldig.

Tänk på att om du upplever att du har ett tolkbehov måste du uppge detta när du kontakter socialtjänsten avseende ekonomiskt bistånd. Detta för att socialsekreteraren ska ha möjlighet att boka tolk till ert möte.

 

Handlingar du behöver lämna in

Information om vilka handlingar som din ansökan behöver innehålla. I vissa fall kanske du behöver ta med särskilda uppgifter, men nedan finner du en lista över de vanligaste handlingarna. Dessa ska lämnas som kopior till oss, originalen behåller du själv!

Tänk på att handläggningen tar längre tid om vi måste begära in kompletteringar från dig.

  • Kontoutdrag över de tre senaste månaderna för alla dina bankkonton inklusive uppgifter om fonder, pensionssparande, aktier och obligationer. Kontoutdrag ska ges från alla myndiga personer i hushållet, och såväl kontonummer som namn på kontoägare ska vara synligt.
  • Ekonomisk översikt – det vill säga en förteckning över alla dina uppdrag hos banken/bankerna.
  • Hyreskontrakt/andrahandskontrakt/inneboendekontrakt.
  • Hyresavi – visar på aktuell hyra vid eventuell höjning med mera.
  • Kvitton på betald hyra tre månader tillbaka – kan styrkas av till exempel bankkontoutdraget.
  • Övriga kostnader som till exempel fackavgift, läkarvård/medicin/högkostnadskort, avi på elräkning (alla sidorna) ska specificeras och styrkas med kvitton.
  • Vid sjukdom/inte arbetsför – redovisa aktuella läkarintyg.
  • Intyg om ni har eller har haft företag nyligen. Momsdeklarationer, skattedeklaration med mera.

Utredning av din ansökan

När din ansökan kommit in görs en utredning om du är berättigad ekonomiskt bistånd eller inte. Utredningen innebär dels att vi räknar på din ekonomi och dels att vi bedömer om du i övrigt uppfyller kraven utifrån din situation. Du får en handläggare och det är i de flesta fall samma handläggare du fortsätter med om du behöver söka fler månader.

Ditt ärende ska alltid hanteras skyndsamt, och beslutet som din handläggare fattar kring din situation skickas hem till dig skriftligt. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga.

Överklagan

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga, och innebär att någon annan socialsekreterare än den som fattat beslutet går igenom ditt ärende. Handläggaren ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du skrivit i din överklagan. Om beslutet inte omprövas skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten, som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

Hur går en överklagan till?

När du får ett avslag avseende ekonomiskt bistånd skickar vi alltid med en fullföljdshänvisning, som är en beskrivning av hur du går tillväga. Det behövs inte någon särskild blankett för överklagan utan det går bra att skriva på ett vanligt papper. Detta lämnar eller skickar du sedan till den socialsekreterare som handlagt ditt ärende.

Tänk på att från den dag du får beslutet har du tre veckor på dig att lämna in en överklagan. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

Skip to content