Hjälp i hemmet

Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service och omsorg i den egna bostaden eller på kommunens särskilda boenden.

Socialnämnden har det politiska ansvaret för kommunens äldreomsorg.

Kommunens äldreomsorg arbetar för att skapa trygghet och bibehållen självständighet. Om du har svårigheter med att klara din livsföring kan du ansöka om bistånd genom blankett eller e-tjänst.  Kommunen utför biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen inom omsorg och service. Insatserna är individuellt behovsprövande.

För information kontakta biståndshandläggarna.

Ansöka via e-tjänst

Möjlighet att ansöka om hemtjänst och trygghetslarm via e-tjänsten Ansökan om insats (se länk under blanketter och e-tjänster). Där kan du välja vad det är du ansöker om och beskriva ditt behov av stöd i fritext.
Ansökan går direkt till en biståndshandläggare som därefter tar kontakt med dig.
E-tjänsten kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Får du avslag på din ansökan får du skriftlig information om hur du kan överklaga beslutet.

Avgifter

 • Den högsta vård- och omsorgsavgift kommunen får ta ut i ordinärt boende är 2 359kr/månad, så kallad maxtaxa.
 • För att kunna räkna ut den avgift som du ska betala behöver kommunen uppgifter om din inkomst och boendekostnad. Som avgiftsgrundande inkomst räknas olika former av pensioner, kapitalinkomster och bidrag.
  Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776
 • Förbehållsbelopp = boendekostnad + minibelopp.
  Minibeloppet är för ensamstående 6 470 kronor och för makar/sambo 5 279 kronor per månad.
  Minibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, förbrukningsvaror, hushållsel, kläder, läkemedel med mera.
 • Din avgift blir: Inkomsterna minus boendekostnaden och minibelopp. Detta är avgiftsutrymmet.
  Kostnaden för måltider och hyra räknas inte med i avgiftsutrymmet, utan ska alltid betalas.
 • Reducering av din avgift för vård och omsorg görs enligt särskilda regler.
  Avdrag för sjukhusvistelse eller ej utförda hemtjänstinsatser som meddelats i god tid.

 

Maxtaxan för 2023 är 2 359 kronor.
Syftet med maxtaxan är att säkerhetsställa att den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter.
I maxtaxan ingår hemtjänst, besökskostnaden för dagverksamheten och personlig omsorg under korttidsboende.

Maxtaxan är den högsta avgiften kommunen får ta ut. 2 359 kronor per månad
Hemtjänst , ingår i maxtaxan 471 kronor per timme
Hemsjukvård, ingår i maxtaxan 471 kronor per månad
Hembesök av sjuksköterska, ingår i maxtaxan 120 kronor per besök
Hemrehabilitering, ingår i maxtaxan 471 kronor per månad
Besök av rehabiliteringen/hjälpmedel, ingår i maxtaxan 300 kronor per besök