Kontakta oss

Hur kan jag överklaga ett beslut?

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Förvaltningsbesvär

Alla som är folkbokförda i kommunen eller äger fast egendom i kommunen har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten. För att ett beslut ska kunna överklagas ska det vara fattat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten eller nämnderna.

Du måste överklaga beslutet hos förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens officiella anslagstavla. I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan förvaltningsrätten inte ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen av kommunen.

Laglighetsprövning

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller ekonomiskt bistånd kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Endast den som är berörd av beslutet kan överklaga.

I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet berör om hur beslutet kan överklagas (besvärshänvisning).

Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Överklagandet ska skickas till den kommunala myndighet som fattat beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Att överklaga miljö- och byggnadsnämndens beslut

Vem prövar överklagandet och vart ska skrivelsen skickas? Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Kalmar.

Er skrivelse ska ställas till Länsstyrelsen i Kalmar men ska skickas eller lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun, för att vi ska kunna avgöra om överklagandet kommit in i rätt tid. Vidarebefordring till Länsstyrelsen sköts sedan av förvaltningen.

Hur man skriver man överklagandet?

I skrivelsen ska framgå vilket beslut du överklagar, till exempel. genom att ange ärendets nummer (diarienumret) och datum för beslutet, varför du anser att Miljö- och byggnadsnämndens beslut är felaktigt och hur du anser att beslutet skall ändras. Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med dessa.

Senaste datum för överklagandet

Plan- och byggenheten måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte prövas.

Underteckna överklagandet

Du ska underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen. Uppge personnummer eller organisationsnummer, postadress samt telefon-nummer till bostaden, arbetsplatsen och eventuell annan plats där du är anträffbar.

Kontaktuppgifter till miljö- och byggnadsnämnden

Borgholms Kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
Plan- och byggenheten
Box 52
387 21 Borgholm

Skip to content