Kontakta oss

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.

Vart fjärde år väljer invånarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Det gör de genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Platserna fördelas proportionellt efter antal röster som varje parti får. Kommunfullmäktige i Borgholms kommun består av 35 ledamöter. Mandatperioden börjar 2022-10-17 och pågår fram till 2026-10-14.

I fullmäktige behandlas i huvudsak ärenden av övergripande karaktär. Sammanträdena äger rum en gång per månad förutom juli månad. Sammanträdena är offentliga och sänds via webben. Vid de flesta sammanträden anordnas allmänhetens frågestund, då ges medborgarna möjlighet att ställa frågor till närvarande ledamöter. En gång om året oftast i samband med behandling av årsredovisningen, har allmänheten även möjlighet att ställa frågor till närvarande chefstjänstemän.

Läs mer i kommunfullmäktiges arbetsordning under Mer information längst ner på sidan.

Protokoll

Kontaktuppgifter ledamöter

Ledamöter 2022-2026    
1. Ilko Corkovic (S)
Tel: 0485 880 20
E-post: ilko.corkovic@pol.borgholm.se
18.

Ann Nilsson (S) , ordförande

E-post: Ann.Nilsson@pol.borgholm.se

2. Jeanette Sandström (S) 19. Julius Winberg Sääf (S)
3. Carl Malgerud (M)
Tel: 073 071 54 10
E-post: carl.malgerud@pol.borgholm.se
20. Torbjörn Johansson (FÖL)
Tel: 073 398 22 62
E-post: torbjorn.johansson@pol.borgholm.se
4. Erik Arvidsson (SD)
Tel: 076 872 66 11
E-post: nilserikmartin.arvidsson@pol.borgholm.se
21. Rolf Edmark (SD)
5. Joel Schäfer (S)
Tel: 0485 883 39
E-post: joel.schafer@pol.borgholm.se
22. Sven-Erik Svensson (S)
6. Staffan Larsson (C)
Tel: 070 591 51 94
E-post: staffan.larsson@pol.borgholm.se
23. Björn Andreen (M)
7. Annette Hemlin (FÖL)
Tel: 070 670 99 20
E-post: annette.hemlin@pol.borgholm.se
24. Marie-Helen Ståhl (S)
Tel: 070 237 28 88
E-post: marie-helen.stahl@borgholm.se
8. Marie Johansson (S) 25. Kerstin Khylberg Engvall ( S), förste vice ordförande
9. Marcel van Luijn (M)
Tel: 070 319 72 23
E-post: marcelanthonie.vanluijn@pol.borgholm.se
26. Tomas Zander (C)
E-post: tomas.zander@pol.borgholm.se 
10. Lars Ljung (S)
Tel: 070 560 35 33
E-post: lars.ljung@pol.borgholm.se
27. Gia Thörnquist (S)
11. Torbjörn Nilsson (SD) 28.  Lenamarie Wikström (M)
Tel: 0485 56 57 90
E-post: lenamarie.wikstrom@pol.borgholm.se
12. Sofie Gustafsson Fohlin (S) 29. Rolf Edmark (SD)
13. Sara Kånåhols (V)
Tel: 073 811 37 30
E-post: sara.kanahols@pol.borgholm.se
30. Peter Samuelsson (S)
14. Marwin Johansson (KD)
Tel: 073-229 00 22
E-post: marwin.johansson@pol.borgholm.se
31. Mats Olsson (FÖL)
15. Johan Hellborg (S) 32. Kerstin Kyhlberg Engvall (S)
16. Anders Nyholm (M), andre vice ordförande
Tel: 070 511 16 96
E-post: johnanders.nyholm@pol.borgholm.se
33. Elisabeth Appeltoft Petersson (M)
17 Sofia Laneborg (C)
E-post: sofia.laneborg@pol.borgholm.se
34. Erol Morina (S)
35. Stefan Wiberg (V)

Beredningar

Fullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska avgöras av fullmäktige. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och med fullmäktiges mandattids slut.

Miljö- och hållbarhetsberedningen

Kommunfullmäktige har sedan 2014 beslutat om att ha en fast fullmäktigeberedning vars uppdrag omfattar utveckling och systematisk uppföljning av mål rörande miljö och hållbar utveckling.
Beredningens uppdragsbeskrivning är att

  • ansvara för framtagande av övergripande mål- och styrdokument som omfattar miljö och hållbar utveckling.
  • initiera och medverka vid framtagande och revidering av andra relevanta styrdokument.
  • bevaka och följa upp måluppfyllelse inom beredningens uppdrag.
  • föreslå nya lösningar som främjar hållbar utveckling.
  • föra dialog med medborgare, förtroendevalda och förvaltningar.

Beredningen utgörs av fyra ordinarie ledamöter med ersättare från majoriteten och tre ordinarie ledamöter med ersättare från oppositionen.

Dessa väljs av kommunfullmäktige som även utser ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.

Mandatfördelning

Parti Mandat 2022 Mandat
2018
Mandat
2014 
Mandat
2010
Mandat
2006
Gruppledare
Centerpartiet (C) 3 5 7 (11) (18) Staffan Larsson
Folkpartiet (FP) 0 0 0 (1) (1)
Framtid Öland 3 4 5 Annette Hemlin
Kristdemokraterna
(KD)
1 1 1 (2) (3) Marwin Johansson
Miljöpartiet (MP) 0 0 1 (2) (2)
Moderaterna (M) 6 6 6 (9) (9) Carl Malgerud
Social-
demokraterna (S)
16 12 11 (11) (11) Ilko Corkovic
Sverige-
demokraterna (SD)
4 4 2 (1) (1) Erik Arvidsson
Vänsterpartiet (V) 2 1 1 (1) (2) Sara Kånåhols
Ölandspartiet (ÖP) 0 2 1 (3) (2)
Antal mandat (ledamöter) 35 35 35 (41) (49)

Från år 2014-10-15 är det 35 ledamöter i kommunfullmäktige med representation enligt nedanstående tabell.

Partistöd utgår till de i fullmäktige representerade partierna i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kapitlet 29 § andra stycket kommunallagen. Partistödet är fördelat på grundstöd och mandatstöd.

Skip to content