Kommunfullmäktige

10 december 2013

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.

Vart fjärde år väljer invånarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Det gör de genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Platserna fördelas proportionellt efter antal röster som varje parti får. Kommunfullmäktige i Borgholms kommun består av 35 ledamöter. Mandatperioden börjar 2018-10-15 och pågår fram till 2022-10-14.

I fullmäktige behandlas i huvudsak ärenden av övergripande karaktär. Sammanträdena äger rum en gång per månad förutom juli månad. Sammanträdena är offentliga och sänds via webben. Vid de flesta sammanträden anordnas allmänhetens frågestund, då ges medborgarna möjlighet att ställa frågor till närvarande ledamöter. En gång om året oftast i samband med behandling av årsredovisningen, har allmänheten även möjlighet att ställa frågor till närvarande chefstjänstemän.

Läs mer i kommunfullmäktiges arbetsordning under Mer information längst ner på sidan.

Protokoll

Kontaktuppgifter ledamöter

(Läggs in efter samtycke från ledamöterna)

Ledamöter 2018-2022
1. Ilko Corkovic (S)
Tel: 0485 880 20
E-post: ilko.corkovic@pol.borgholm.se
2. Carl Malgerud (M)
Tel: 073 071 54 10
E-post: carl.malgerud@pol.borgholm.se
3. Staffan Larsson (C)
Tel: 070 591 51 94
E-post: staffan.larsson@pol.borgholm.se
4. Eva-Lena Israelsson (S), ordförande
Tel: 070 244 48 02
E-post: eva-lena.israelsson@pol.borgholm.se
5. Lennart Bohlin (FÖL)
E-post: lennart.bohlin@pol.Borgholm.se
6. Anne Oskarsson (SD)
E-post: AnneKatarina.Oskarsson@pol.borgholm.se
7. Kennert Georgsson (S)
E-post:kennert.georgsson@pol.borgholm.se
8. Marcel van Luijn (M)
Tel: 070 319 72 23
E-post: marcelanthonie.vanluijn@pol.borgholm.se
9. Jeanette Sandström (S)
10. Tomas Zander (C)
E-post: tomas.zander@pol.borgholm.se 
11. Marie-Helen Ståhl (S)
Tel: 070 237 28 88
E-post: marie-helen.stahl@borgholm.se
12. Tomas Lind (FÖL)
Tel: 070 766 27 46
E-post: tomas.lind@pol.borgholm.se
13. Per Lublin (ÖP)
Tel: 070 820 86 28
E-post: per.lublin@pol.borgholm.se
14. Marwin Johansson (KD)
Tel: 0485 242 41
E-post: marwin.johansson@pol.borgholm.se
15. Tomas Ekstrand (SD)
E-post: tomas.peszlenekstrand@pol.borgholm.se
16. Anna Victor Hiort (M)
E-post: anna.victorhiort@pol.borgholm.se
17 Cecilia Ahlström (S)
Tel: 072 577 96 30
E-post: cecilia.ahlstrom@pol.borgholm.se
18. Sara Kånåhols (V)
Tel: 073 811 37 30
E-post: sara.kanahols@pol.borgholm.se
19. Eva Wahlgren (C), 1:e vice ordförande
Tel: 070 315 11 09
E-post: eva.wahlgren@pol.borgholm.se
20. Joel Schäfer (S)
Tel: 0485 883 39
E-post: joel.schafer@pol.borgholm.se
21. Lenamarie Wikström (M)
Tel: 0485 56 57 90
E-post: lenamarie.wikstrom@pol.borgholm.se
22. Nina Anderson-Junkka (S)
Tel: 070 265 29 38
E-post: nina.andersson-junkka@pol.borgholm.se
23. Torbjörn Johansson (FÖL)
Tel: 073 398 22 62
E-post: torbjorn.johansson@pol.borgholm.se
24. Lars Ljung (S)
Tel: 070 560 35 33
E-post: lars.ljung@pol.borgholm.se
25. Daniel Nilsson (C)
Tel: 0485 262 30
E-post: daniel.nilsson@pol.borgholm.se
26. Liselott Hovdegård (SD)
E-post: liselott.hovdegard@pol.borgholm.se
27. Jennie Engstrand (S)
Tel: 073 949 05 75
E-post: jennie.engstrand@pol.borgholm.se
28. Anders Nyholm (M), 2:e vice ordförande
Tel: 070 511 16 96
E-post: mailto:johnanders.nyholm@pol.borgholm.se
29. Andreas Persson (S)
Tel 0485 56 52 42
E-post: andreas.persson@pol.borgholm.se
30. Annette Hemlin (FÖL)
Tel: 070 670 99 20
E-post: annette.hemlin@pol.borgholm.se
31. Ulrika LIndh (C)
Tel: 070 148 89 07
E-post: ulrika.lindh@pol.borgholm.se
32. Roland Wickholm (ÖP)
Tel: 073 228 46 51
E-post: roland.wickholm@pol.borgholm.se
33. Irene Persson (S)
Tel: 070 301 61 44
E-post: irene.persson@pol.borgholm.se
34. Charlotte Håkansson van Luijn (M)
35. Erik Arvidsson (SD)
Tel: 076 872 66 11
E-post: nilserikmartin.arvidsson@pol.borgholm.se

Beredningar

Fullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska avgöras av fullmäktige. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och med fullmäktiges mandattids slut.

Miljö- och hållbarhetsberedningen

Kommunfullmäktige har sedan 2014 beslutat om att ha en fast fullmäktigeberedning vars uppdrag omfattar utveckling och systematisk uppföljning av mål rörande miljö och hållbar utveckling.
Beredningens uppdragsbeskrivning är att

  • ansvara för framtagande av övergripande mål- och styrdokument som omfattar miljö och hållbar utveckling.
  • initiera och medverka vid framtagande och revidering av andra relevanta styrdokument.
  • bevaka och följa upp måluppfyllelse inom beredningens uppdrag.
  • föreslå nya lösningar som främjar hållbar utveckling.
  • föra dialog med medborgare, förtroendevalda och förvaltningar.

Beredningen utgörs av fyra ordinarie ledamöter med ersättare från majoriteten och tre ordinarie ledamöter med ersättare från oppositionen.

Dessa väljs av kommunfullmäktige som även utser ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.

Mandatfördelning

Från år 2014-10-15 är det 35 ledamöter i kommunfullmäktige med representation enligt nedanstående tabell.

Parti Mandat
2018-2022
Mandat
2014 
Mandat
2010
Mandat
2006
Gruppledare
Centerpartiet (C) 5 7 11 (18) Staffan Larsson
e-post
Folkpartiet (FP) 0 0 1 (1) Thomas Karlsson
e-post
Framtid Öland 4 5 Torbjörn Johansson
e-post
Kristdemokraterna
(KD)
1 1 2 (3) Marwin Johansson
e-post
Miljöpartiet (MP) 0 1 2 (2) Bertil Lundgren
e-post
Moderaterna (M) 6 6 9 (9) Carl Malgerud
e-post
Social-
demokraterna (S)
12 11 11 (11) Ilko Corkovic
e-post
Sverige-
demokraterna (SD)
4 2 1 (1) Anne Oskarsson
e-post
Vänsterpartiet (V) 1 1 1 (2) Sara Kånåhols
e-post
Ölandspartiet  (ÖP) 2 1 3 (2) Per Lublin
e-post
Antal mandat (ledamöter) 35 35 41 49

Partistöd utgår till de i fullmäktige representerade partierna i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 § andra stycket kommunallagen. Partistödet är fördelat på grundstöd och mandatstöd.

Grundstödet uppgår till 40 % av det totala partistödet och fördelas mellan antal representerade partier i kommunfullmäktige 12 638 kr. Mandatstödet uppgår till 60 % av det totala partistödet och fördelas per mandat, där ett mandat är 4 875 kr. Partistöd betalas ut i januari och augusti med 50 % efter beslut av kommunfullmäktige. Skriftlig redovisning av föregående års bokslut ska ske till kommunstyrelsen senast 30 april för att erhålla andra utbetalningen i augusti.

Hoppa till innehåll