Kommunfullmäktiges arbetsgång

Här följer några begrepp som kort beskriver arbetet i kommunfullmäktige:

 

 

Motion

En motion får väckas av en ledamot eller flera i kommunfullmäktige eller partigrupper. En motion måste beredas. Beredning betyder att förslaget utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Kommunstyrelsen lägger efter beredningen fram ett svar på motionen som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

Interpellation

En interpellation (fråga) riktar sig till kommunalrådet eller en nämndordförande och ska helst gälla ett ämne av större intresse för kommunen. Den ska besvaras skriftligt och leder inte fram till något beslut i fullmäktige. Det får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad vad som gäller vid en enkel fråga.

Enkel fråga

För att inhämta upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Frågan ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en kort inledande förklaring. Frågan ska lämnas in innan sammanträdet  börjar och muntligt svar ska ges under samma sammanträde.

Frågan får ställas av ledamöterna i fullmäktige och riktar sig då till ordförande i en nämnd eller en fullmäktigeberedning men även till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta. Frågan leder inte till något beslut i fullmäktige.

E-förslag

Fullmäktige har beslutat att den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige. Syftet med bestämmelsen är att ge medborgarna en möjlighet att direkt påverka politiken i kommunen. Sedan 2004 har medborgarna i Borgholms kommun haft möjlighet att lämna förslag till beslut direkt till kommunfullmäktige i form av medborgarförslag. Medborgarförslagen gjordes om till e-förslag för att förenkla för invånare att lämna förslag. Dessutom kan invånare rösta på andras förslag vilket ger ett större underlag för kommunfullmäktige att fatta beslut.

Återremiss

Om en majoritet anser att ett ärende behöver beredas mer kan man begära återremiss, som betyder att ärendet skickas tillbaka. Man tar då fram mer fakta och information för att ha ett bättre underlag för kommande beslut.

Minoritetsåterremiss

Sker om minst 1/3 av de närvarande ledamöterna begär detta i ett ärende. Ärendet skickas då tillbaka för komplettering/ändring.

Bordläggning

En majoritet kan begära att ett ärende bordläggs till nästa sammanträde. Det kan gälla när tiden inte räcker och ärendet kan vänta en månad. Stora och principiellt viktiga frågor tas däremot upp på det aktuella sammanträdet.

Minoritetsbordläggning

Det går att senarelägga ett stort och viktigt ärende om minst 1/3 av de närvarande ledamöterna begär detta. Då skjuts beslutet upp till nästa sammanträde utan att utredas ytterligare. Minoritetsbordläggning kan bara ske en gång i samma ärende.