Politik och demokrati

Kommunfullmäktige har antagit en vision för Borgholms kommun som visar vart vi strävar och vilken som är vår önskade bild av framtiden.

Dessutom har kommunfullmäktige antagit kärnvärden som ska genomsyra arbetet i de olika kommunala verksamheterna samt de politiska uppdragen i kommunen. Knutna till dessa finns kommunfullmäktiges strategiska mål.

Utifrån dessa mål har varje nämnd och därefter verksamhet antagit sina respektive mål, som i sin tur knyter an till de strategiska målen. Detta ska bidra till att varje anställd och förtroendevald i kommunen strävar åt samma håll och bidra till att vi är transparenta och tydliga.

Borgholms vision, kärnvärden och mål

Vision

”Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något vi är stolta över. Nu och för framtiden.”

Kärnvärden

Välkomnande

Våra uppdrag kommer från medborgarna. Det är viktigt att vi lyssnar, att vi är tillgängliga och att vårt bemötande alltid sker på ett korrekt och professionellt sätt. Oavsett ärende ska våra medborgare och besökare känna att de blivit sedda och respekterade.

Utvecklande

Vi försöker alltid hitta möjliga lösningar och skapa förbättringar i vårt dagliga arbete. Ledarskap som främjar utveckling, både personligt/individuellt och inom verksamhetsområdena, ska uppmuntras. Ett positivt synsätt smittar av sig och skapar både trivsel och förutsättningar för utveckling.

Tillsammans

Genom samarbete inom kommunen ökar vår tillväxt och attraktionskraft. Därför är det viktigt att vi gemensamt skapar en känsla av samhörighet, där varje medborgare vill och kan bidra till kommunens utveckling. Vi är alla ambassadörer för den verksamhet vi arbetar i och vi är alla ansvariga för en del av helheten. Enskildas samt arbetsgruppers goda exempel ska lyftas fram. Tillsammans bygger vi en framgångsrik kommun som vi alla är stolta över.

Strategiska mål

Medborgarperspektiv

Medborgarna utgör tillsammans Borgholms kommun, där alla är viktiga och ska känna sig välkomna, hörda och trygga. Alla kommunmedlemmar ska erbjudas en kommunal service med god kvalitet. Borgholms kommun ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för att leva, verka och bo i hela kommunen året runt.

Mål:

• Präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.
• Främja lika rättigheter och möjligheter för alla.
• Bra kommunal service med god kvalitet i hela kommunen.

Ekonomiskt perspektiv

Borgholms kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning definieras av Kommunallagen 8 kap 5 §. Det är viktigt att alla verksamheter ansvarsfullt ser hur skattekronorna används på ett så kostnadseffektivt sätt som är möjligt.

Mål:

• Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.
• Borgholms kommun ska arbeta med mål och resultatstyrning med ständiga förbättringar som ledstjärna. Kostnadseffektivitet ska råda, vilket innebär att kostnader ska vägas mot förväntad nytta. Detta förhållningssätt möjliggör att kommunmedborgarna får ut maximal service för skattepengarna.

Företagarperspektiv

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för företagande. Vi ska vara en framgångsrik och tilltalande kommun med ett föredömligt företagsklimat och med en positiv framtidstro som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen.

Mål:

• Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.
• Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.

Medarbetarperspektiv

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Det är viktigt med en ökad delaktighet och inflytande för att öka trivsel och frisknärvaron. Nöjda, friska medarbetare skapar förutsättningarna för att kunna ge bra service med god kvalitet till medborgarna. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter beslutade mål.

Mål:

• Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och delaktighet i verksamhetens utveckling samt möjlighet till personlig utveckling.

Miljö- och kulturperspektiv

Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling genom att främja en sund och god miljö för människor, djur och natur. Miljö- och kulturarbetet ska präglas av såväl långsiktighet som av helhetssyn. De gällande lokala, regionala och nationella målen ska vara vägledande i den löpande verksamheten.

Mål:

• Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar, positiv utveckling av kommunen.