Utskriftsdatum: 05 July 2020

Krisinformation

I ett krisläge där allmänheten berörs kommer kommunens hemsida att användas för aktuell information. I Borgholms kommun finns en krisledningsnämnd, kommunstyrelsens arbetsutskott, som kan ta över hela eller delar av de övriga kommunala nämndernas verksamhet under extraordinära händelser. Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Kommunen träffar andra samhällsviktiga myndigheter och organisationer i ett krishanteringsråd, gemensamt för hela Öland. Rådet har till uppgift att förebygga extraordinära händelser och att möjliggöra en effektiv samverkan vid en inträffad händelse inom kommunens yta.

Vid kriser har alla ansvar – även du som enskild kommuninvånare. Tips på vad du själv kan göra för att förbereda dig för en kris kan du få via länkarna längst ner på sidan.

Vid behov av stöd och hjälp vid olyckor som inträffat kan du kontakta kommunens POSOM-grupp (Psykologiskt och Socialt Omhändertagande). POSOM är ingen krisgrupp utan en samordnings- och ledningsfunktion som sammankallas när behov uppstår. Gruppen består av representanter från socialtjänst, skola, kyrka, räddningstjänst, primärvård och polis. Läs mer om POSOM-gruppen i rubrikfältet till vänster.

Vid olyckor, bränder, mindre översvämningar, saneringsarbete mm och där det är behov av ett mycket snabbt ingripande, är det i första hand räddningstjänsten som har ansvaret.

Räddningstjänsten når du för att larma om akuta olyckor via larmnumret 112.