Kontakta oss

Nämnder

Publicerat 22 juni 2020

I Borgholms kommun finns förutom kommunfullmäktige fyra större nämnder: kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.

Varje nämnd ansvarar för sina verksamhetsområden. Nämnden utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Nämnderna kan dessutom välja egna utskott som bereder ärenden till nämnden.

Förutom ovanstående nämnder finns valnämnden som organiserar och ser till att de allmänna valen genomförs. Valberedningen som föreslår vilka förtroendevalda som ska ingå i de olika nämnderna efter de allmänna valen. Kommunrevisionen som har till uppgift att granska all kommunal verksamhet.

Fullmäktiges ledamöter är folkvalda. Ledamöterna väljer efter de allmänna valen förtroendevalda att ingå i olika nämnder och styrelser.

Utöver dessa finns ett antal kommunala råd där ledamöterna utses av respektive nämnd och där representanter från olika organisationer ingår.

Dessutom är kommunen medlem i flera kommunala förbund med ansvar för särskilda frågor, såsom Kalmarsunds gymnasieförbund och Ölands kommunalförbund.

Skip to content