Kontakta oss

Revisorer

Kommunrevisorerna granskar varje år på generellt uppdrag av kommunfullmäktige all verksamhet inom kommunkoncernen och ska bedöma om nämnder, styrelser och bolag har tillräcklig styrning och kontroll över verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet.

I revisorernas uppgift ingår att granska kommunens samlade verksamhet. För det praktiska arbetet har ansvaret för att följa de olika nämndernas arbete delats upp mellan revisorerna.

Kommunrevisorerna har även valts till lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB, och granskar verksamhetens ändamålsenlighet och den inre kontrollen inom de här bolagen.

Årliga granskningar

Kommunrevisionen genomför årligen övergripande granskningar av alla nämnder, styrelser och bolag samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter. Därutöver granskas tillförlitligheten i kommunens ekonomiska redovisning som den presenteras i delårsrapporten och kommunens årsredovisning. Som biträden i granskningsarbetet anlitar kommunrevisionen för närvarande sakkunniga experter från revisionsföretaget KPMG.

Vid samtliga granskningar upprättar de sakkunniga en granskningsrapport som lämnas till kommunrevisionen. Med utgångspunkt från denna rapport upprättas en revisionsskrivelse (slutdokument) som skickas till berörd nämnd/styrelse och för kännedom till kommunfullmäktige. Eftersom arbetssättet i kommunrevisionen är framåtsyftande och utvecklingsinriktat är dialogen med dem som granskas särskilt viktig.

Vid granskningen utgår revisorerna från de mål som kommunfullmäktige bestämt för de olika verksamheterna. Andra viktiga utgångspunkter är kommunallagen, olika speciallagar och förordningar samt kommunens egna regler, reglementen och policydokument.

Synpunkter från kommuninvånarna på hur kommunen bedriver sin verksamhet påverkar också hur revisionsarbetet genomförs.

Revisionens ledamöter

Ledamöter 2023-2026
Jan-Olof Ohlsson (M), ordförande. E-post: jan-olof.olsson@pol.borgholm.se
Sune Axelsson (S)
Eva Flyckt (S)
Sven-Göthe Lidheim (C)
Bengt Jonsson (FÖL)
 

 

Skip to content