Utskriftsdatum: 03 April 2020

Så styrs kommunen

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs av invånarna vart 4:e år. I kommunfullmäktige fattas beslut i frågor av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt, bland annat ärenden som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad nämnderna ska arbeta med.

I kommunallagen står det bland annat att ärenden i fullmäktige får väckas av

 • en nämnd,
 • en ledamot genom motion,
 • revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget,
 • en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det,
 • kommunens egna bolag.

Ärenden kan också komma från

 • regeringen eller statliga myndigheter, till exempel i form av utredningar som kommunen ska lämna synpunkter på.
 • kommuninvånarna genom medborgarförslag, om man är folkbokförd i kommunen.

De olika nämnderna har under kommunfullmäktige det politiska ansvaret för verksamheterna, Vad nämnderna ansvarar för finns beslutat i antagna reglementen för respektive nämnd..

Kommunstyrelsen

 • svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom samtliga verksamhetsområden.
 • ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag.

I kommunstyrelsen bereds alla ärenden som ska gå vidare till fullmäktige.

Nämnderna

 • beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning handlägger.
 • bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs inom sina respektive verksamheter.

I Borgholms kommun finns tre nämnder förutom Kommunstyrelsen; Miljö- och byggnadsnämnden, Socialnämnden och Utbildningsnämnden. Nämnderna kan du läsa om under rubriken Politisk ledning till vänster. 

Tjänstemännen i kommunens verksamheter är de som verkställer politikernas beslut. Det kan vara lärare, förskolepersonal, socionomer, ekonomer, utredare, tekniker m fl. Det är också tjänstemännen som förbereder ärendena till de olika nämnderna och kommunfullmäktige.