Kontakta oss

Så styrs kommunen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs av invånarna vart 4:e år. I kommunfullmäktige fattas beslut i frågor av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt, bland annat ärenden som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad nämnderna ska arbeta med.

I kommunallagen står det bland annat att ärenden i fullmäktige får väckas av

 • en nämnd,
 • en ledamot genom motion,
 • revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget,
 • en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det,
 • kommunens egna bolag.

Ärenden kan också komma från

 • regeringen eller statliga myndigheter, till exempel i form av utredningar som kommunen ska lämna synpunkter på.
 • kommuninvånarna genom medborgarförslag, om man är folkbokförd i kommunen.

De olika nämnderna har under kommunfullmäktige det politiska ansvaret för verksamheterna, Vad nämnderna ansvarar för finns beslutat i antagna reglementen för respektive nämnd..

Kommunstyrelsen

 • svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom samtliga verksamhetsområden.
 • ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag.

I kommunstyrelsen bereds alla ärenden som ska gå vidare till fullmäktige.

Nämnderna

 • beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning handlägger.
 • bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs inom sina respektive verksamheter.

I Borgholms kommun finns tre nämnder förutom Kommunstyrelsen; Miljö- och byggnadsnämnden, Socialnämnden och Utbildningsnämnden. Nämnderna kan du läsa om under rubriken Politisk ledning till vänster. 

Tjänstepersoner

Tjänstepersonerna i kommunens verksamheter är de som verkställer politikernas beslut. Det kan vara lärare, förskolepersonal, socionomer, ekonomer, utredare, tekniker med flera. Det är också tjänstepersonerna som förbereder ärendena till de olika nämnderna och kommunfullmäktige.

 

Skip to content