Kontakta oss

Granskningsrapporter

Publicerat 26 februari 2016

Nedan finns de senast genomförda granskningarna som utförts av sakkunniga (yrkesrevisorer eller annan expert inom kommunal verksamhet) efter beställning från kommunens förtroendevalda revisorer. Kommunrevisorerna genomför löpande granskningar av kommunens verksamheter. Granskningsrapporterna följs av ett missiv där det framgår vad revisorerna vill att nämnden ska åtgärda. Respektive nämnd redovisar planerade åtgärder till revisorerna.

Är du intresserad av äldre granskningsrapporter är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Äldre granskningsrapporter
 Rapport – lekmannarevision Borgholm Energi AB intern kontroll
 Rapport – Borgholm Hamnverksamhet
 Rapport – Kallelser och protokoll Borgholm
 Rapport – materiella anläggningstillgångar Borgholm
 Rapport – årsredovisning 2015
 Rapport – uppföljning av IT-granskning 2013
 Rapport – Kvalitet i äldreomsorg
Rapport – utbildningsnämndens ledning och uppföljning av verksamheten
Rapport – Borgholm delårsrapport 2016
Rapport 30 nov 2016 – flyktingverksamheten

 

2017 års granskningsrapporter
Rapport februari 2017 – förstudie upphandling byggentreprenad avsaltningsanläggning
Rapport mars 2017 – årsredovisning 2016
Rapport augusti 2017 – uppföljning utbildningsnämndens ledning och uppföljning av verksamheten
Rapport augusti 2017 – verksamheten vid Borgholms Slott
Rapport 31 oktober 2017 – delårsrapport 2017

 

2018 års granskningsrapporter
Rapport 17 januari 2018 – verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut Borgholm
Rapport 2 februari 2018 –  överförmyndarverksamheten
Rapport maj 2018 – årsredovisning 2017
Rapport maj 2018 –  uppföljning av demokratiska processen i kallelser och protokoll
Rapport oktober 2018 – övergripande granskning av kommunens styrmodell för området IT- och informationssäkerhet

 

2019 års granskningsrapporter
Revisionsrapport januari 2019 – Granskning av individ- och familjeomsorgen
Revisionsrapport januari 2019 – Granskning av ändamålsenligheten för verksamhet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder
Revisionsrapport mars 2019 – Verkställandet av kommunfullmäktiges beslut
Revisionsrapport april 2019 – Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsrapport april 2019 – Granskning av fakturahantering med fokus på attesträtt och behörigt beslutsfattande
Revisionsrapport oktober 2019 – Granskning av planering och styrning av hemtjänsten (ordinärt boende) inom äldreomsorgen

 

2020 års granskningsrapporter
Granskningsrapport april 2020 – Granskning av detaljplaneprocessen
 Granskningsrapport april 2020 – Granskning översiktsplanering
 Granskningsrapport april 2020 – Granskning av årsredovisning 2019
Granskningsrapport september 2020 – Granskning av ekonomistyrning
Granskningsrapport oktober 2020 – Granskning av styrande dokument
Granskningsrapport oktober 2020- Granskning av delårsrapport 2020 

 

2021 års granskningsrapporter
Granskning av kommunstyrelsens ärendeberednings process
Gransknings av årsredovisningen 2020 Borgholms kommun
Granskningsrapport för år 2020 Borgholm Energi Elnät AB
Granskningsrapport för år 2020 Borgholm Energi AB
Revisionsrapport styrning och ledning Ölands kommunalförbund ÖKF
Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling
Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre – Borgholms kommun samt Region Kalmar län
Granskning av kommunens internkontroll

 

Hoppa till innehåll