Utskriftsdatum: 26 September 2020

Granskningsrapporter

Nedan finns de senast genomförda granskningarna som utförts av PwC efter beställning från kommunens förtroendevalda revisorer. Kommunrevisorerna genomför löpande granskningar av kommunens verksamheter. Granskningsrapporterna följs av ett missiv där det framgår vad revisorerna vill att nämnden ska åtgärda. Respektive nämnd redovisar planerade åtgärder till revisorerna.

Är du intresserad av äldre granskningsrapporter är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Granskningsrapporter
 Rapport – lekmannarevision Borgholm Energi AB intern kontroll
 Rapport – Borgholm Hamnverksamhet
 Rapport – Kallelser och protokoll Borgholm
 Rapport – materiella anläggningstillgångar Borgholm
 Rapport – årsredovisning 2015
 Rapport – uppföljning av IT-granskning 2013
 Rapport – Kvalitet i äldreomsorg
Rapport – utbildningsnämndens ledning och uppföljning av verksamheten
Rapport – Borgholm delårsrapport 2016
Rapport 30 nov 2016 – flyktingverksamheten
 
Rapport febr 2017 – förstudie upphandling byggentreprenad avsaltningsanläggning
Rapport mars 2017 – årsredovisning 2016
Rapport augusti 2017 – uppföljning utbildningsnämndens ledning och uppföljning av verksamheten
Rapport augusti 2017 – verksamheten vid Borgholms Slott
Rapport 31 oktober 2017 – delårsrapport 2017
Rapport 17 januari 2018 – verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut Borgholm
Rapport 2 februari 2018 –  överförmyndarverksamheten
Rapport maj 2018 – årsredovisning 2017
Rapport maj 2018 –  uppföljning av demokratiska processen i kallelser och protokoll
Rapport oktober 2018 – övergripande granskning av kommunens styrmodell för området IT- ooh informationssäkerhet
Rapport januari 2019 -granskning av individ och familjeomsorgen
Rapport januari 2019 – granskning av ändamålsenligheten för verksamhet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder
Rapport mars 2019 – granskning Borgholm Energi ABs verkställande av kommunfullmäktiges beslut
Rapport april 2019 – årsredovisning 2018 Borgholm
Rapport april 2019 – fakturahanteringen Borgholm
Rapport oktober 2019 – planering och styrning av hemtjänsten (ordinärt boende) inom äldreomsorgen