Kommunens organisation

10 december 2013

En kommun är en politiskt styrd organisation. Folkvalda ledamöter i kommunfullmäktige samt förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämnder beslutar om kommunens verksamhet och ekonomi. Styrelsen för det kommunala bolaget Borgholm Energi AB är också förtroendevalda.

De kommunala tjänstemännen ska utifrån de politiska besluten se till att den kommunala servicen fungerar för alla invånare.

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, som en av grundlagarna. Kommunerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. För kommuninvånare innebär det kommunala självstyret möjlighet att påverka politiken genom att exempelvis skriva till kommunen med förslag, samt möjlighet att överklaga kommunens beslut.

Borgholms kommuns organisation: politik & förvaltning

KS = Kommunstyrelsen
MBN = Miljö- och byggnadsnämnden (tidigare samhällsbyggnadsnämnden)
SN = Socialnämnden
UN = Utbildningsnämnden
BEAB = Borgholm Energi AB

Kommunens ansvar

Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens förtroendevalda. Genom de nämnder, förvaltningar och bolag som finns i Borgholms kommun tar kommunen bl.a. ansvar för nedanstående områden

 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstinget)

I övrigt tar Borgholms kommun frivilligt ansvar för att driva andra verksamheter, exempelvis:

 • Fritidsverksamhet
 • Bostäder
 • Näringsliv
 • Kulturverksamhet
 • Energi
 • Näringslivsutveckling
 • Sysselsättningsåtgärder
Hoppa till innehåll