Utskriftsdatum: 04 April 2020

Kommunens organisation

Borgholms kommuns politiska och kommunala organisation

 

KS = Kommunstyrelsen
MBN = Miljö- och byggnadsnämnden (tidigare samhällsbyggnadsnämnden)
SN = Socialnämnden
UN = Utbildningsnämnden
BEAB = Borgholm Energi AB

I Borgholms kommun finns förutom kommunfullmäktige fyra större nämnder/styrelser: kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.

De partier som är representerade är
C = Centerpartiet
FÖL = Framtid Öland
KD = Kristdemokraterna
M = Moderaterna
S = Socialdemokraterna
SD = Sverigedemokraterna
V = Vänsterpartiet
ÖP =  Ölandspartiet

Varje styrelse/nämnd ansvarar för sina verksamhetsområden. Styrelsen/nämnden utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Nämnderna kan dessutom välja egna utskott som bereder ärenden till nämnden.

Förutom ovanstående nämnder finns 
Valnämnden som organiserar och ser till att de allmänna valen genomförs.
Valberedningen som föreslår vilka förtroendevalda som ska ingå i de olika nämnderna/styrelserna efter de allmänna valen.
Kommunrevisionen som har till uppgift att granska all kommunal verksamhet.

Fullmäktiges ledamöter är folkvalda. Ledamöterna utser/väljer efter de allmänna valen förtroendevalda att ingå i olika nämnder och styrelser.

Utöver dessa finns ett antal kommunala råd där ledamöterna utses av respektive nämnd och där representanter från olika organisationer ingår.

Dessutom finns Ölands Kommunalförbund som är ett samverkansorgan mellan de båda Ölandskommunerna.

Den kommunala organisationen

Till varje nämnd finns en förvaltning, som kan bestå av flera olika verksamheter och enheter. I de olika förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om. Det är alltså den politiska organisationen som styr de anställda i förvaltningarna. I Borgholms kommun finns från och med 2019-01-01 tre förvaltningar – kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen samt förvaltning för det kommunala bolaget Borgholm Energis verksamhet.