Kontakta oss

Brottsförebyggande arbete

Publicerat 30 augusti 2018

Lokal trygghetsmätning

Varje år genomförs en lokal trygghetsmätning, som görs i samverkan med Polismyndigheten.
Totalt får 600 medborgare i åldern 16-85 år möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde. Resultatet av trygghetsmätningen är ett viktigt underlag för att planera det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Vi är tacksamma om så många som möjligt svarar för att ge ett bra underlag för fortsatt arbete.

Överenskommelse mellan Borgholms kommun och Polisen

Borgholms kommun och Polismyndigheten i region Syd har kommit överens om att samarbeta för att öka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Under våren 2018 undertecknades ett samverkansavtal som ska vara ett verktyg för att strukturera upp samverkan mellan kommun och polis i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Avtalet har sedan förlängts och gäller fortfarande.

Medborgarlöften 2021-2022

Den lokala trygghetsmätningen tillsammans med resultatet av polisens nationella trygghetsundersökning ger underlag för en lokal eller kommunal problembild. Inom ramen för samverkansavtalet med polisen har kommunen och polisen gemensamt beslutat prioritera vissa verksamheter som finns formulerade i fyra medborgarlöften.

 • Bedrägerier,
  Vi ska verka för att informera, utbilda och i övrigt kommunicera problem med bedrägerier. Särskilt fokus ska läggas på bedrägerier som drabbar äldre.
 • Tidig alkoholdebut,
  Vi ska arbeta aktivt med ungdomar och föräldrar i syfte att senarelägga alkoholdebuten. Tidig alkoholdebut ökar även risken för ungdomar att hamna i brottslighet eller missbruk senare i livet.
 • Viltolyckor,
  Vi ska genomföra kampanjer som uppmärksammar det stora antalet viltolyckor som sker i kommunen. En del i arbetet blir åtgärder för att sänka farten.
 • Relationsbrott,
  Vi ska arbeta för att upptäcka och förebygga brott som begås i hemmet mellan närstående. Dessa brott sker ofta i det fördolda och förekommer i alla åldrar.

Brottsförebyggande råd

I kommunen finns ett brottsförebyggande råd som består av olika företrädare för kommunala verksamheter men också av företrädare för civilsamhället. Syftet är att gemensamt ta fram en lägesbild för hur det ser ut i kommunen och därifrån kunna samverka kring åtgärder för att föra kommunen tryggare.

Borgholms kommun arbetar med att öka tryggheten och förebygga brott på fler sätt. Områden som arbetas med är exempelvis:

 • Barns och ungas utsatthet.
 • Segregation och utanförskap.
 • Sociala risker som psykisk ohälsa, missbruk, skadegörelse, hot och våld, våldsbejakande extremism samt organiserad brottslighet.
 • Våld i nära relationer.
 • Hedersrelaterat våld.

Brottsofferjouren

Den som drabbats av brott kan få hjälp och stöd av den lokala brottsofferjouren. Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) är en ideell förening som erbjuder kostnadsfritt stöd, vägledning och information till dig som brottsoffer. Även anhöriga till brottsoffer eller vittnen är varmt välkomna att höra av sig.

Vill du prata om det som hänt dig, få stöd och/eller rådgivning når du BOJ på c. Mer information finns på BOJ’s hemsida.

 

Hoppa till innehåll