Utskriftsdatum: 22 October 2021

Brottsförebyggande arbete

30 augusti 2018

Lokal trygghetsmätning

Nu genomförs årets lokala trygghetsmätning, som görs i samverkan med Polismyndigheten.
Totalt får 600 medborgare i åldern 16-65 år möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde. Resultatet av trygghetsmätningen är ett viktigt underlag för att planera det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Vi är tacksamma om så många som möjligt svarar för att ge ett bra underlag för fortsatt arbete.

Överenskommelse mellan Borgholms kommun och Polisen
Borgholms kommun och Polismyndigheten i region Syd har kommit överens om att samarbeta för att öka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Under våren 2018 undertecknades ett samverkansavtal som ska vara ett verktyg för att strukturera upp samverkan mellan kommun och polis i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Medborgarlöften 2019-2020
Den lokala problembilden har kartlagts genom medborgar- och medarbetardialoger, som tillsammans med resultatet av polisens Nationella trygghetsundersökning på lokal plan 2018 (NTU) utgjort underlag för en gemensam problembild. Polisen och kommunen har beslutat att prioritera vissa verksamheter som är formulerade i fyra medborgarlöften.

 • Grannsamverkan
  Polisen och Borgholms kommun skall gemensamt verka för att informera, utbilda och se till att fler grannsamverkansområden startas upp under perioden. Detta i syfte att förebygga men också för att minska oron för inbrott.  Vill du anmäla dig som kontaktperson i ditt bostadsområde finns blanketter på Länsförsäkringars hemsida. För mer information kontakta kommunen via e-post.
 • Trygghetsvandringar
  Vi skall gemensamt tillsammans med medborgarna genomföra trygghetsvandringar. Syftet är att öka tryggheten samt att ge medborgarna möjlighet att påverka sin närmiljö och de platser man anser är otrygga.
 • Trafik
  Vi lovar att genom återkommande trafikkontroller motverka rattfylleri och för höga hastigheter inom kommunen.
 • ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak)
  Vi lovar att samverka i det drogförebyggande arbetet med särskild inriktning på att minska droganvändandet bland ungdomar.

Borgholms kommun arbetar med att öka tryggheten och förebygga brott på fler sätt. Områden som arbetas med är exempelvis:

 • Barns och ungas utsatthet.
 • Segregation och utanförskap.
 • Sociala risker som psykisk ohälsa, missbruk, skadegörelse, hot och våld, våldsbejakande extremism samt organiserad brottslighet.
 • Våld i nära relationer.
 • Hedersrelaterat våld.

Stöd inom våldsbejakande extremism
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Känner du någon som är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Till Rädda Barnens Orostelefon, 020- 100 200, kan du ringa anonymt och kostnadsfritt för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse. De ger också stöd om du bara vill prata om din oro. Läs mer på Rädda Barnens webbplats.

Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, kontakta polisen.
Polisens telefonnummer: 114 14 för tips och anmälningar.
Vid akuta ärenden ring: 112

Brottsofferjouren
Den som drabbats av brott kan få hjälp och stöd av den lokala brottsofferjouren. Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) är en ideell förening som erbjuder kostnadsfritt stöd, vägledning och information till dig som brottsoffer. Även anhöriga till brottsoffer eller vittnen är varmt välkomna att höra av sig.

Vill du prata om det som hänt dig, få stöd och/eller rådgivning når du BOJ på 0480 – 880 85. Mer information finns på BOJ’s hemsida.

 

Hoppa till innehåll