Brottsförebyggande arbete

Varje år genomförs en lokal trygghetsmätning, som görs i samverkan med Polismyndigheten. Totalt får 600 medborgare i åldern 16-85 år möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde. Resultatet av trygghetsmätningen är ett viktigt underlag för att planera det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Vi är tacksamma om så många som möjligt svarar för att ge ett bra underlag för fortsatt arbete.

Överenskommelse mellan Borgholms kommun och Polisen

Borgholms kommun och Polismyndigheten i region Syd har kommit överens om att samarbeta för att öka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Under våren 2018 undertecknades ett samverkansavtal som ska vara ett verktyg för att strukturera upp samverkan mellan kommun och polis i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Avtalet har sedan förlängts och gäller fortfarande.

Medborgarlöften 2023-2024

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att skapa trygghet och förebygga brott. Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta nås genom att polisen tillsammans med lokalsamhällets aktörer bygger förtroende, engagerar och involverar medborgarna i Borgholms kommun.

Lägesbild

Trygghetsundersökningar och medborgardialoger visar att invånarna i Borgholms kommun upplever sig trygga. Brottsligheten i kommunen är också relativt låg med hänsyn taget till den stora turisttillströmningen och den stora delen sommarboende som gör att antalet människor som vistas i kommunen periodvis mångdubblas.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Kommun och polis ska fortsätta samverka för att bibehålla tryggheten och minska risken att utsättas för brott.

Utifrån lägesbilden och medborgardialogen lovar polisen och Borgholms kommun följande aktiviteter:

  • Narkotika: Kommun och polis ska arbeta aktivt för att minska nyrekrytering, öka lagföringen och försvåra genomförandet av narkotikabrott. Ungdomar ska i möjligaste mån skyddas genom tidig upptäckt och förebyggande arbete men även kunna erbjudas stöd.
  • Bedrägerier: Antalet fullbordade bedrägerier i kommunen ska minska. Riktade informationsinsatser ska genomföras i samverkan mellan polis och kommun.
  • Våldsprevention: Våldsprevention innebär att förebygga men också att förhindra     upprepat våld. Begreppet våld omfattar mer än fysiskt våld och är ett komplext samhällsproblem. Kommunen och polisen ska i samverkan arbeta för att höja kunskapen om våld samt dess påverkan på människor.
  • Trafik: I trygghetsmätningen men även i medborgardialoger har trafikbrott lyfts som ett problem. Polisen och kommunen ska därför intensifiera sitt förebyggande arbete och polisen ska öka antalet trafikkontroller i kommunen. Löftet omfattar beteendebrott i trafiken, störande ljud från fordon men även brott som rattfylleri och drograttfylleri.
  • Offentliga miljöer: Det ska fortsätta vara och kännas tryggt i Borgholms kommun. Polis och kommun ska samverka för att förebygga, upptäcka och åtgärda problem. Exempelvis genom att identifiera platser som upplevs otrygga och platser som utsatts för skadegörelse. Kommunen ska inrätta en funktion på sin hemsida där medborgarna kan anmäla exempelvis trasiga gatljus eller andra störningar i utemiljön.

Brottsförebyggande råd

I kommunen finns ett brottsförebyggande råd som består av olika företrädare för kommunala verksamheter men också av företrädare för civilsamhället. Syftet är att gemensamt ta fram en lägesbild för hur det ser ut i kommunen och därifrån kunna samverka kring åtgärder för att föra kommunen tryggare.

Borgholms kommun arbetar med att öka tryggheten och förebygga brott på fler sätt. Områden som arbetas med är exempelvis:

  • Barns och ungas utsatthet.
  • Segregation och utanförskap.
  • Sociala risker som psykisk ohälsa, missbruk, skadegörelse, hot och våld, våldsbejakande extremism samt organiserad brottslighet.
  • Våld i nära relationer.
  • Hedersrelaterat våld.

Brottsofferjouren

Den som drabbats av brott kan få hjälp och stöd av den lokala brottsofferjouren. Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) är en ideell förening som erbjuder kostnadsfritt stöd, vägledning och information till dig som brottsoffer. Även anhöriga till brottsoffer eller vittnen är varmt välkomna att höra av sig.

Vill du prata om det som hänt dig, få stöd och/eller rådgivning når du på BOJ’s hemsida.