Kontakta oss

Krisledning och krisstöd

Publicerat 06 oktober 2020

Vid en kris eller extraordinär händelse larmas kommunledningen som snabbt organiseras och börjar arbeta enligt fastställda planer men anpassat efter vad som gäller för just aktuell händelse. Vid behov sker samverkan med andra aktörer.

Krishantering i Borgholms kommun

Borgholms kommun är ansvarig för att upprätthålla all sin samhällsviktiga verksamhet i händelse av en krissituation. Kommunen har även ansvar för att stödja övrig samhällsviktig verksamhet som bedrivs i hela kommunen (inom kommunens geografiska yta). Hur kommunen ska organisera sig under en kris beskrivs i en övergripande krishanteringsplan, som fastställs för varje ny mandatperiod. Planen anger mål, ansvar och organisation för krishantering, men också för att förebygga störningar, olyckor och krishändelser.

Krisledning

Beroende på krisens omfattning och konsekvenser organiseras krisledningen på antingen central nivå eller inom den förvaltning eller bolag som berörs. Vid allvarliga civila kriser kan krisledningsnämnden aktiveras. Den består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Om regeringen skulle besluta om höjd beredskap (risk för krig) så är det kommunchefen respektive förvaltnings- eller bolagschefer som blir högsta beslutande organ i kommunen.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Grunden för kommunens krishanteringsplaner utgörs av en risk- och sårbarhetsanalys som genomförs minst vart fjärde år och som omfattar alla verksamheter i kommunen. Planen uppdaters regelbundet och ligger även till grund för att ta fram åtgärder som minskar kommunens risker och sårbarheter. Viktiga delar av risk- och sårbarhetsanalysen omfattas av sekretess eftersom det inte är lämpligt att blotta eventuella sårbarheter.

Krisstöd (POSOM)

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer. POSOM:s uppdrag är att erbjuda akut krisstöd och krisbearbetning. Krisstödet består av både personer som är anställda i kommunen samt Svenska kyrkan och ideella krafter. Borgholms kommun samverkar även med närliggande kommuner om krisstödet.

Samverkan

Samverkan mellan förvaltningar, bolag och andra aktörer som polisen eller grannkommuner är ofta en väsentlig del av krishanteringen. Det finns ett samverkansavtal mellan samtliga kommuner i länet och övriga berörda organisationer om stöd och hjälp i all krishantering. Vid kriser som drabbar flera kommuner samtidigt handlar det om att gemensamt få en bild av läget och fördela resurser där de behövs bäst. Vid kriser som bara drabbar Borgholms kommun kan hjälp avropas från övriga aktörer i länet.

Hoppa till innehåll