Förvaltningar

I Borgholms kommun finns tre förvaltningar – kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Dessutom har de kommunala bolagen en egen administration.

I de olika förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det kommunens förtroendevalda fattar beslut om. Förutom aktuella lagar och förordningar är det alltså de politiska besluten som styr de anställda i förvaltningarna.

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen arbetar med kommunens budget, bokslut, uppföljning och redovisning. Avdelningen samordnar också kommunens in- och utbetalningar, kravverksamhet, försäkringar, fonder, upphandlingar samt finansfrågor.

Du hittar ekonomiavdelningen på tredje våningen i Stadshuset.

HR (Personal och lön)

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Det är viktigt med en ökad delaktighet och inflytande för att öka trivsel och frisknärvaron. Nöjda, friska medarbetare skapar förutsättningarna för att kunna ge bra service med god kvalitet till medborgarna. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter beslutade mål.

HR-avdelningen hittar du i Stadshuset i Borgholm.

Kommunledningsstaben

Kommunledningsstaben har en samordnad funktion och handlägger och bereder i huvudsak ärenden av övergripande natur som ska hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Målsättningen med arbetet är att ge de förtroendevalda bästa möjliga underlag för sina beslut.

Miljö- och byggnadsavdelningen

Miljö- och byggnadsavdelningen handlägger och bereder ärenden vars ansvar ligger på miljö- och byggnadsnämnden. Detta innefattar bland annat miljö- och livsmedelstillsyn, bygglov, kart- och mät ärenden, strandskydd och tillgänglighetsanpassning. Avdelningen har tre enheter, miljöenheten, bygglovsenheten och administrativa enheten.

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen har hand om frågor som rör gata-park, hamnar, lokalvård, transport, kost och fastighet.

Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningen ansvarar för mark- och exploateringsfrågor, strategiska miljöfrågor, vattenvård, kultur och näringslivsutveckling.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens verksamhet

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg vilket innefattar äldreomsorg, kommunens hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt arbetsmarknadsenheten.

Socialförvaltningens mål

  • Stöd, vård och omsorg är individanpassad.
  • Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och myndigheter.
  • Verksamheten genomsyras av god kvalitet.
  • Medarbetare är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och personlig utveckling.
  • Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv.
  • Verksamheten tar hänsyn till miljö och kultur.
  • Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningens verksamhet

Utbildningsförvaltningens verksamhet innefattar pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, grundskola, anpassad grundskola samt kulturskola. Förvaltningen ansvarar också för folk- och skolbiblioteken i kommunen.

Vår vision:

Trygga barn växer här.