Kontakta oss

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och består av elva ledamöter med ersättare. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt kommunens relationer till omvärlden.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen får enligt antaget reglemente ha öppna sammanträden. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandlas internt.

Protokoll

Ledamöter

Ledamöter Ledamöter
1. Ilko Corkovic (S) ordförande
Telefon: 0485-880 20
E-post: ilko.corkovic@pol.borgholm.se 
7. Sara Kånåhols (V)
Telefon: 073-811 37 30
E-post: sara.kanahols@pol.borgholm.se
2. Marie Johansson (S)
Telefon: 0708-21 72 19
E-post: marie.johansson@borgholm.se
8. Carl Malgerud (M) 2:e vice ordförande
Telefon: 073-071 54 10
E-post: carl.malgerud@pol.borgholm.se
3. Julius Winberg Sääf (S)
Telefon: 070-310 39 27
E-post: julius.winbergsaaf@pol.borgholm.se
9. Marcel van Luijn (M)
Telefon: 070-319 72 23
E-post: marcelanthonie.vanluijn@pol.borgholm.se
4. Marie Helen Ståhl (S)
Telefon: 0702-37 28 88
E-post: marie-helen.stahl@borgholm.se
10. Annette Hemlin (FÖL)
Telefon: 070-670 99 20
E-post: annette.hemlin@pol.borgholm.se
5. Staffan Larsson (C) 1:e vice ordförande
Telefon: 070-591 51 94
E-post: staffan.larsson@pol.borgholm.se 
11. Erik Arvidsson (SD)
Telefon: 070-581 78 06
E-post: nilserikmartin.arvidsson@pol.borgholm.se
6. Linda Hedlund (C)
Telefon: 070-602 90 47
E-post: linda.hedlund@borgholm.se

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, bereder de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen.  KSAU lägger fram förslag till beslut i kommunstyrelsen. I sådana ärenden som delegerats till utskottet, kan KSAU själv fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar. Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar även som krisledningsnämnd, trafiknämnd, budgetberedning, personalutskott och näringslivsutskott.

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsen väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och två vice ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Staffan Larsson (C) samt  kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Carl Malgerud (M).

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott bereder de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen som rör kultur- och fritidsfrågor.

Kultur- och fritidsutskottet består av tre kommunstyrelseledamöter. Dessa väljs av kommunstyrelsen på dess första sammanträde för den nya mandatperioden.

Skip to content