Kommunstyrelsen

10 december 2013

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och består av elva ledamöter med ersättare. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt kommunens relationer till omvärlden.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen får enligt antaget reglemente ha öppna sammanträden. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandlas internt.

Protokoll

Ledamöter

Ledamöter
1. Ilko Corkovic (S) ordförande
Telefon: 0485-880 20
E-post: ilko.corkovic@pol.borgholm.se 
2. Nina Andersson-Junkka (S)
Telefon: 070-265 29 38
E-post: nina.andersson-junkka@pol.borgholm.se
3. Lars Ljung (S)
Telefon: 070-560 35 33
E-post: lars.ljung@pol.borgholm.se
4. Staffan Larsson (C) 1:e vice ordförande
Telefon: 070-591 51 94
E-post: staffan.larsson@pol.borgholm.se 
5. Tomas Zander (C)
Telefon: 073-356 21 68
E-post: tomas.zander@pol.borgholm.se
6. Sara Kånåhols (V)
Telefon: 073-811 37 30
E-post: sara.kanahols@pol.borgholm.se
7. Carl Malgerud (M) 2:e vice ordförande
Telefon: 073-071 54 10
E-post: carl.malgerud@pol.borgholm.se
8. Marcel van Luijn (M)
Telefon: 070-319 72 23
E-post: marcelanthonie.vanluijn@pol.borgholm.se
9. Torbjörn Johansson (FÖL)
Telefon: 073-398 22 62
E-post: torbjorn.johansson@pol.borgholm.se 
10. Annette Hemlin (FÖL)
Telefon: 070-670 99 20
E-post: annette.hemlin@pol.borgholm.se
11. Erik Arvidsson (SD)
Telefon: 070-581 78 06
E-post: NilsErikMartin.Arvidsson@pol.borgholm.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, bereder de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen.  KSAU lägger fram förslag till beslut i kommunstyrelsen. I sådana ärenden som delegerats till utskottet, kan KSAU själv fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar. Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar även som krisledningsnämnd, trafiknämnd, budgetberedning, personalutskott och näringslivsutskott.

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsen väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och två vice ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Staffan Larsson (C) samt  kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Carl Malgerud (M).

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott bereder de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen som rör kultur- och fritidsfrågor.

Kultur- och fritidsutskottet består av kommunstyrelseledamöterna Sara Kånåhols (V) sammankallande, Lars Ljung (S) och Marcel van Luijn (M).

Hoppa till innehåll