Kontakta oss

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden består av sju ledamöter med ersättare.

Nämnden fullgör och ansvarar för kommunens uppgifter inom byggväsendet enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222), lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) samt övriga lagbestämmelser som berör byggverksamheten.

Nämnden fullgör och ansvarar även för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, kontroll av livsmedel, serveringstillstånd och kontroll av folköls- och tobaksförsäljning, så som det framgår i miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) (2 och 4 §§, rökfria miljöer), smittskyddslagen (SFS 2004:168), jaktlagen (SFS 1987:259), alkohollagen (SFS 2010:1622) samt strålskyddslagen (SFS 2018:396).

Nämnden beslutar enbart i ärenden som utgör myndighetsutövning gentemot enskild eller juridisk person. Nämnden kan också besluta i ärenden kopplade till sitt ansvarsområde om det är i syfte att förtydliga sin handläggning eller på annat sätt anses nödvändig för att utföra de uppgifter som ålagts nämnden av fullmäktige.

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Läs mer i miljö- och byggnadsnämndens reglemente samt reglemente med allmänna bestämmelse för nämnder under Mer information längst ner på sidan.

Protokoll

Ledamöter

Ledamöter från 2023-01-01
1. Lars Ljung (S), ordförande
E-post: lars.ljung@pol.borgholm.se
2. Axel Andersson (C), 1:e vice ordförande
E-post: axel.andersson@pol.borgholm.se
3. Marcel van Luijn (M), 2:e vice ordförande
E-post: marcel.vanluijn@pol.borgholm.se
4. Börje Ekstam (V)
E-post: borje.ekstam@pol.borgholm.se
5. Johan Hellborg (S)
E-post: johan.hellborg@borgholm.se
6. Stefan Bergman (FÖL)
E-post: larsjohanstefan.bergman@pol.borgholm.se
7. Marie-Helen Ståhl (S)
E-post: marie-helen.stahl@borgholm.se

 

Skip to content