Utskriftsdatum: 18 September 2020

Taxor och avgifter

Kommunala avgifter (taxor) reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och att hyra kommunala hallar. Här hittar du information om avgifter och taxor inom olika områden, till exempel för förskola, vård och omsorg. Sammanställningen över samtliga antagna taxor och avgifter finns

Utbildningsförvaltningen

Avgifter barnomsorg

Socialförvaltningen

Avgifter vård och omsorg

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtenheten

Taxor för allmän platsmark

Taxor för grävtillstånd

Avgift för hyra av bygdegårdar

Miljöenheten

Taxor för miljöärenden

Avgifter för livsmedelskontroll

Avgift för provtagning av dricksvatten

Avgifter för miljötillsyn

Avgifter för miljöfarlig verksamhet

Plan- och byggenheten

Taxa för bygglov

Taxa för kartbeställning

Taxa för lägeskontroll och utstakning

Borgholm Energi AB

Taxor vatten och avlopp