Styrdokument

Här presenteras kommunens antagna föreskrifter, riktlinjer och policydokument som riktar sig till allmänheten.

Enligt 8 kap 13 § i kommunallagen (2017:725) ska kommunala föreskrifter som riktar sig till allmänheten finnas samlade och listade på en särskild sida på kommunens webbplats. Här hittar du dem sorterade enligt dokumenttyp.

Föreskrifter

Handlingsplaner

Affärsplan 2023-2026 Borgholm Energi 

Alkohol och Droger 

Avfallsplan Borgholms kommun 

Bostadsförsörjningsplan för Borgholms kommun

Biblioteksplan Borgholms kommun 

Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning

Folkhälsoplan Borgholms kommun 

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse

Handlingsplan till energi- och klimatstrategi 

Handlingsplan till cykelstrategi

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Handlingsplan för fiberutbyggnad

Handlingsplan för ekosystemtjänster

Handlingsplan för digitalisering 

Handlingsplan för bättre företagsklimat i Borgholms kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Kriskommunikationsplan

Lokalförsörjningsplan Borgholms kommun 

Plan för hantering av extraordinära händelser

Pandemiplan 

Övnings- och utbildningsplan

Policyer och vision

Alkohol och Droger 

Arbetsmiljöpolicy 

Brandskyddspolicy 

Bullerpolicy

Gångbanerenhållning för Borgholms tätort

Hållbarhetspolicy 

Integritetspolicy

Informationssäkerhetspolicy

Jämställdhets- och Mångfaldspolicy 

Kostpolicy

Kommunal borgenspolicy 

Lönepolicy

Markanvisningspolicy

Policy slamdispenser för enskilda avloppsanläggningar

Policy för upphandling och inköp 

Policy för medborgardialog

Policy för marknadsföring och sponsring Borgholms kommun 

Policy för husbilsturism

Policy för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv 

Policy för bidrag till föreningar

Policy för bidrag till enskilda vägar

Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet 

Policy bygdepeng vid vindkraft

Personalpolicy

Pensionspolicy

Parkeringsnorm 

Parkeringsköpspolicy 

Resepolicy för anställda och förtroendevalda i Borgholms kommun

Styrmodell

Sjöbodspolicy

Trädvårdspolicy 

Uteserveringspolicy

Uthyrningspolicy för bostadslägenheter 

Vision för Borgholms kommun

VA-policy

Reglementen

Arkivreglemente

Arbetsordning för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Arvodes och ersättningsreglemente till förtroendevalda

Attestreglemente 

Bestämmelser omställningsskydd och pension för förtroendevalda OPF-KL 

Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning

Krisledningsnämndens reglemente

Kommunstyrelsens reglemente 

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 

Revisorernas reglemente

Reglemente med allmänna bestämmelser för nämnder 

Reglemente klimatkompensation för kommunala tjänsteresor med flyg

Reglemente för partistöd 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Borgholms Kalmar och Mörbylånga kommun 

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län 

Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap 

Socialnämndens reglemente 

Utbildningsnämndens reglemente 

Strategier

Riktlinjer

Bokningsregler och uthyrningsprinciper i Borgholms kommuns sport- och idrottshallar

Borgholms bibliotek Låneregler institutioner skolor

Grafisk Profil 

Riktlinjer för staket plank mur

Riktlinjer för sluten tank

Riktlinjer för skyltar

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för latrinkompostering

Riktlinjer för kommunens representation och uppvaktningar samt mottagande av externa gåvor

Tillämpningsföreskrifter för förskola fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområden

Riktlinjer för väg-gatubelysning

Riktlinjer för utförarverksamheten inom OFN

Riktlinjer för uppväxlingsprojekt

Riktlinje för buller från musikljud från verksamheter utomhus

Riktlinjer för fettavskiljare

Riktlinjer för farbar väg

Riktlinjer för etablering av antenner och master

Riktlinjer för drift och regler för användning av konstgräsplanen på Borgholms idrottsplats

Riktlinjer för bidrag till föreningar

Riktlinjer för alkoholservering och folkölsförsäljning

Riktlinje för Hantering och förvaring av kemiska produkter Cisterner

Riktlinje för biståndshandläggning av LSS-insatser inom OFN

Regler för biblioteken

Regelverk för hemsändningsbidrag

Riktlinjer för väg-gatubelysning

Riktlinje för buller