Styrdokument

Här presenteras kommunens antagna föreskrifter, riktlinjer och policydokument som reglerar och styr kommunens verksamheter.

Föreskrifter

Handlingsplaner

Affärsplan 2023-2026 Borgholm Energi 

Alkohol och Droger 

Avfallsplan Borgholms kommun 

Bostadsförsörjningsplan för Borgholms kommun

Biblioteksplan Borgholms kommun 

Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning

Folkhälsoplan Borgholms kommun 

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse

Handlingsplan till energi- och klimatstrategi 

Handlingsplan till cykelstrategi

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Handlingsplan för fiberutbyggnad

Handlingsplan för ekosystemtjänster

Handlingsplan för digitalisering 

Handlingsplan för bättre företagsklimat i Borgholms kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Kriskommunikationsplan

Lokalförsörjningsplan Borgholms kommun 

Plan för hantering av extraordinära händelser

Pandemiplan 

Övnings- och utbildningsplan

Policyer och vision

Alkohol och Droger 

Arbetsmiljöpolicy 

Brandskyddspolicy 

Bullerpolicy

Gångbanerenhållning för Borgholms tätort

Hållbarhetspolicy 

Integritetspolicy

Informationssäkerhetspolicy

Jämställdhets- och Mångfaldspolicy 

Kostpolicy

Kommunal borgenspolicy 

Lönepolicy

Markanvisningspolicy

Policy slamdispenser för enskilda avloppsanläggningar

Policy för upphandling och inköp 

Policy för medborgardialog

Policy för marknadsföring och sponsring Borgholms kommun 

Policy för husbilsturism

Policy för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv 

Policy för bidrag till föreningar

Policy för bidrag till enskilda vägar

Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet 

Policy bygdepeng vid vindkraft

Personalpolicy

Pensionspolicy

Parkeringsnorm 

Parkeringsköpspolicy 

Resepolicy för anställda och förtroendevalda i Borgholms kommun

Styrmodell

Sjöbodspolicy

Trädvårdspolicy 

Uteserveringspolicy

Uthyrningspolicy för bostadslägenheter 

Vision för Borgholms kommun

VA-policy

 

Reglementen

Arkivreglemente

Arbetsordning för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Attestreglemente 

Bestämmelser omställningsskydd och pension för förtroendevalda OPF-KL 

Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning

Krisledningsnämndens reglemente

Kommunstyrelsens reglemente 

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 

Revisorernas reglemente

Reglemente med allmänna bestämmelser för nämnder 

Reglemente klimatkompensation för kommunala tjänsteresor med flyg

Reglemente för partistöd 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Borgholms Kalmar och Mörbylånga kommun 

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län 

Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap 

Socialnämndens reglemente 

Utbildningsnämndens reglemente 

Strategier