Utskriftsdatum: 19 January 2021

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter används för administration av Borgholms kommuns tjänster och varor, profilering samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Genom din beställning eller ansökan hos Borgholms kommun blir du kund hos kommunen. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning/ansökan. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Borgholms kommun om du inte godtar denna behandling av personuppgifter.

Borgholms kommun vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig som kund. Har du uppgivit den e-postadress samtycker du till att vi primärt använder den kommunikationsvägen.

Dina uppgifter kommer att hanteras av personal som är kunnig i  GDPR  och som är behjälplig vid vår kommunikation med dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Vi kommer endast att behandla uppgifterna i enhet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Borgholms kommun kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund.  Därefter kommer de att sparas så länge olika lagkrav, exempelvis bokföringslagen, plan- och bygglagen med mera, kräver det.

Behandlingen av dina personuppgifter i Borgholms kommuns kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet/ansökan, rättsliga förpliktelser och myndighetsutövning eller allmänt intresse.

Du har rätt att kostnadsfritt få ut ett registerutdrag om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Borgholm kommuns verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig till förvaltningen/nämnden.

Skicka din begäran till

Borgholms kommun
(Nämnden som är ansvarig för just din begäran)
Box 52
387 21 Borgholm

Hantering av personuppgifter

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet anmäls Datainspektionen.

Borgholms kommun har utsett Ulf Gustavsson till dataskyddsombud.  Du ser kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Dataskyddsombudet utför tillsyn i samtliga kommunala nämnder och verksamheter som är personuppgiftsansvariga.

Kommunen har även en dataskyddssamordnare som är ett stöd och kontaktperson i frågor om personuppgiftslagen.