Kontakta oss

Detaljplan för del av Djupvik 1:1 med flera, Södra Djupvik

Syfte och bakgrund

Kommunen håller på att arbeta fram ett förslag till detaljplan för södra Djupvik. Syftet med detaljplanen är dels att utreda möjligheten att förtäta området med ny bostadsbebyggelse, dels att utreda möjligheten att utöka byggrätten för befintliga bostadsfastigheter. Detaljplanen ska också undersöka möjligheten att utveckla befintlig restaurangverksamhet i området.

Ärendet är en följd av att kommunen har beviljat positivt planbesked för fyra detaljplaner inom området.

  • Djupvik 1:7 Bostäder, enbostadshus, dnr: 2016-406
  • Djupvik 1:17 Bostäder, enbostadshus, dnr: 2016-281
  • Djupvik 1:14 Bostäder, enbostadshus, dnr: 2015-192
  • Djupvik 1:147 Hotell med tillhörande verksamheter, dnr: 2020-59

Beslut om att starta upp planarbetet togs i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2023.

Planläggning för bostäder bedöms inte strida mot gällande översiktsplan eller fördjupad översiktsplan för Djupviksområdet.

Vad händer nu?

Under våren, sommaren och hösten förra året genomfördes en naturvärdesinventering i Djupviksområdet. Just nu pågår ytterligare utredningar och inventeringar som ska ligga till grund för planförslaget. Till exempel pågår inmätning av området under våren 2024. Har du frågor kring inmätningen är du välkommen att kontakta planarkitekt Ylva Hammarstedt.

När ett förslag finns framtaget kommer berörda att bjudas in till samråd. Den tidplan som presenteras i dokumentet Start-PM har redan förskjutits men samråd planeras kunna genomföras under sensommaren/hösten 2024.

Skip to content