• Djur på bete

Utskriftsdatum: 29 September 2020

Djurhållning

Nöt, får, get och häst

För verksamheter med mellan 100 och 400 djurenheter  av nöt, får och getter samt hästar, krävs en anmälan till kommunen. Denna typ av av lantbruk klassas som C-verksamhet. Överskrids antalet djurenheter 400 krävs tillstånd av länsstyrelsen. Jordbruk av denna storlek klassas som B-verksamhet och ska dessutom lämna en årlig miljörapport, senast 31 mars varje år. Rapporten skickas till miljöenheten.

Svin, fjäderfä och andra djurslag

För verksamheter med mellan 100 och 200 djurenheter av svin och fjäderfä samt övriga djurslag krävs anmälan till kommunen. Överskrids antalet djurenheter 200 krävs tillstånd av länsstyrelsen. Jordbruk av denna storlek klassas bo B-verksamhet och ska dessutom lämna en årlig miljörapport, senast 31 mars varje år. Rapporten skickas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan

Blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet för lantbruk hittar du under Blanketter och E-tjänster.

Inom detaljplan

Inom detaljplanelagt område i Borgholms kommun krävs enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna tillstånd från miljöenheten för att hålla följande djurslag:

  • Nötkreatur, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Döda djur

Alla döda livsmedelsproducerande djur, liksom slaktavfall m.m, ska sändas för destruktion med en godkänd kadavertransport. Detta gäller numera även mindre djur som enstaka fjäderfä, dödfödda kalvar, lamm och smågrisar. I väntan på kadavertransporten ska djuret läggas på en hårdgjord yta och bör därefter täckas över. Mindre djur samlas med fördel i frysbox. Då behöver inte kadavertransporten tillkallas lika ofta. Om oklarheter råder, kontakta miljöenheten.