Kontakta oss

Djurhållning

Nöt, får, get och häst

Verksamheter med mellan 100 och 400 djurenheter  av nöt, får och getter samt hästar behöver anmäla verksamheten till kommunen. Denna typ av av lantbruk hamnar i klassen C-verksamhet. Överskrider man antalet djurenheter 400 behöver du tillstånd av länsstyrelsen och verksamheten hamnar då i klassen B-verksamhet.

Svin, fjäderfä och andra djurslag

Verksamheter med mellan 100 och 200 djurenheter av svin och fjäderfä samt övriga djurslag kräver en anmälan till kommunen. Klassen blir här C-verksamhet. Överskrider man 200 djurenheter behöver du tillstånd av länsstyrelsen och verksamheten heter då B-verksamhet.

B-verksamhet

Jordbruk som klassas som B-verksamhet ska lämna en årlig miljörapport, senast 31 mars varje år till länsstyrelsen via svenska miljörapporteringsportalen. Miljöenheten granskar rapporten.

Anmälan

Blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet för lantbruk hittar du under Blanketter och E-tjänster.

Inom detaljplan

Inom detaljplanelagt område i Borgholms kommun säger de de lokala hälsoskyddsföreskrifterna att du behöver tillstånd från miljöenheten för att hålla följande djurslag:

  • Nötkreatur, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Döda djur

Alla döda livsmedelsproducerande djur, liksom slaktavfall med mera ska du skicka till destruktion med en godkänd kadavertransport. Detta gäller numera även mindre djur som enstaka fjäderfä, dödfödda kalvar, lamm och smågrisar. I väntan på kadavertransporten ska djuret läggas på en hårdgjord yta och bör därefter täckas över. Mindre djur samlas med fördel i frysbox. Då behöver inte kadavertransporten tillkallas lika ofta. Om du är tveksam, kontakta miljöenheten.

Skip to content