Kontakta oss

Enskilt avlopp

Här får du veta vad som gäller om du ska anlägga eget avlopp. För att anlägga enskild avloppsanläggning eller ändra på befintlig anläggning behöver du antingen söka tillstånd eller göra en anmälan, beroende på vilken typ av avloppsanordning du tänkt anlägga.

 Ansökan och tillstånd krävs Anmälan och godkännande krävs
nyanläggning med wc vid anläggning av BDT-avlopp 1
anläggning av BDT-avlopp i vattenskyddsområde vid ändring eller förbättring av ett befintligt avlopp
anslutning av wc till befintlig anläggning vid större ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning 2

1 BDT= bad-, disk- och tvätt
2 Exempelvis anslutning av gäststuga

Både ansökan och anmälan gör du skriftligt. Alla blanketter du behöver finns under Blanketter och E-tjänster. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått tillstånd från oss. Handläggningstiden kan variera men vårt mål är att du ska få ditt tillstånd eller svar på din anmälan senast sex veckor efter vi fått in kompletta handlingar.
Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd får du betala en miljösanktionsavgift. Bedömer vi att avloppet inte uppfyller de krav vi ställer på anläggningen kan du dessutom få ett föreläggande att göra om den.

För att vi ska kunna bevilja tillstånd finns det några förutsättningar som måste uppfyllas.  Olika regler gäller för områden med normal och för hög skyddsnivå. Du kan läsa mer i våra riktlinjer för enskilt avlopp.

Det finns några entreprenörer som anlägger avlopp i Borgholms kommun. De diplomerade avloppsentreprenörerna har fått kunskap inom miljö, lagstiftning och teknik som berör små avlopp. På avloppsguiden finns de entreprenörer som är diplomerade.

Slamdispens för eget avlopp

I slamavskiljaren (två- eller trekammarbrunn) separeras och lagras slam från avloppsvattnet. Slamavskiljaren skall tömmas varje år av en entreprenör som kommunen anlitar. Du kan ansöka om dispens ifrån slamtömningen om du har särskilda skäl. Om du har en godkänd avloppsanläggning och tillräcklig lagringskapacitet kan du ansöka om slamdispens med förlängt tömningsintervall. Du behöver då endast tömma slamavskiljaren vartannat år. Om ingen bor på fastigheten kan du ansöka om tidsbegränsat uppehåll i tömningen. Har du eget lantbruk kan du få dispens för att tömma din egen slamavskiljare för att sprida slammet på åkermark. Du kan läsa mer om dispenserna i vår slampolicy.

Skip to content