Kontakta oss

Solarium

Miljö- och byggnadsförvaltningens har enligt strålskyddslagen tillsynsansvar över solarieverksamheter. Tillsynens mål är att bidra till en förbättring av strålsäkerheten på solarierna. Detta uppnås genom att Miljö- och byggnadsförvaltningen inspekterar och ställer krav på åtgärder, där så behövs.

Anmälningsplikt

Om du planerar att starta en verksamhet där solarier upplåts till allmänheten är du skyldig att anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan du avser starta. En blankett för detta hittar du under Mer information längre ner på sidan.

Krav enligt Strålskyddslagen

När du driver en verksamhet med solarier som upplåts till allmänheten är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. Du kan läsa mer om regelverket för solariesalonger under Mer information längre ner på sidan.

Krav enligt Miljöbalken

Utöver de krav som ställs enligt Strålskyddslagen är din verksamhet även skyldig att följa miljöbalkens krav. Det innebär bland annat att du fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön. Detta kallas för egenkontroll. Miljö- och byggnadsförvaltningen rekommenderar att ha en skriftlig egenkontroll. Nedan hittar du exempel på vad egenkontrollen ska innehålla:

Hygienrutiner

Solariebäddarna ska kunna desinficeras mellan varje kund. Du behöver därför tillhandahålla engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring i varje solarieutrymme.

Städning

Du behöver ha rutiner för daglig städning av lokalen och solariebäddarna. Av rutinerna ska det framgå vem som städar, när, var och hur ofta samt vilka metoder och material som används. Du behöver också rutiner för sådan städning som inte görs lika ofta, t.ex. en gång i månaden eller en gång i halvåret.

Städutrymme

Det ska finnas ett utrymme för förvaring av städutrustning. Blöta moppar ska kunna hängas upp så att de kan torka för att undvika mikrobiell tillväxt och dålig lukt. Glöm inte att tvätta mopparna regelbundet.

Städutrymmet ska vara ventilerat och försett med en utslagsvask. Om utslagsvask saknas och städvattnet istället hälls ut i toalettstolen ska noggranna rengöringsrutiner upprättas och följas. Detta för att undvika att olägenhet för människors hälsa uppstår för de kunder som använder toaletten.

Förvaring och transport av farligt avfall

Verksamheten ska kunna säkerställa att använda solarielysrör (samt annat farligt avfall) transporteras och tas om hand på ett korrekt sätt. Verksamheten kan ha avtal med en avfallsentreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall och som kommer och hämtar solarielysrören på plats. Ett annat alternativ är att själv transportera solarielysrören till en återvinningscentral, men då krävs en anmälan till länsstyrelsen (se länk under mer inormation). Du behöver också se till att återvinningscentralen tar emot verksamhetsavfall.

Skip to content